1– محمد علی ایلخانی عضو هيأت مديره و سرپرست شركت فرودگاه هاي كشور ilkhani.jpg

متولد  1338

تحصیلات

 كارشناس مديريت

سوابق
-مديريت در صنعت حمل و نقل هوايي از سال 1362 تا 1388 با بيش از 26 سال سابقه شامل:
    سازمان هواپيمايي كشوري
    شركت فرودگاههاي کشور
    شركت هاي هواپيمايي
- سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري
-ريس هيات مديره دو شركت فعال در صنعت حمل و نقل هوايي كشور از سال 1388 تاكنون
 
amirmokri.jpg2 – سياوش امير مكري عضو هيأت مديره شركت فرودگاه هاي كشور
متولد 1345
تحصیلات
كارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي
سوابق
- مدير كل تداركات سازمان هواپيمايي كشوري .
- مدير كل تداركات شركت فرودگاه هاي كشور .
- سرپرست اداره كل بازرگاني شركت فرودگاه هاي كشور.
- ذيحساب و مدير كل امور مالي شركت فرودگاه هاي كشور.
- ذيحساب و مدير مالي شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران ( وزارت بازرگاني )
 - معاون اداري و مالي شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران ( وزارت بازرگاني ).
- معاون اداري و مالي سازمان منطقه آزاد كيش .
- عضو هيأت مديره شركت عمران و خدمات شهري كيش .
- عضو هيأت مديره شركت مهندسي عمران كيش.
- عضو هيأت مديره مركز توسعه تجارت كيش .
  - عضو هيأت مديره شركت توسعه بندر و فرودگاه كيش .
- عضو هيأت رييسه فدراسيون اسكواش جمهوري اسلامي ايران .
- معاون مالي و اداري سازمان سرمايه گذاري شهر تهران .
- مشاور معاونت توسعه مديريت و منابع.
- عضو هيات مديره و معاون توسعه مديريت و منابع شركت فرودگاه هاي كشور
 

3- حسین اکرمیان عضو هيأت مديره شركت فرودگاه هاي كشور
متولد

 تحصیلات

 

سوابق
 

 

4- سید احمد مومنی رخ عضو هيأت مديره شركت فرودگاه هاي كشور 

متولد
 تحصیلات
                                       
 
سوابق  
 
 
 
5– اصغر نوراله زاده عضو هيأت مديره شركت فرودگاه هاي كشورnoorolahzadeh.jpg
متولد 1351
 
تحصیلات
ليسانس اقتصاد - فوق ليسانس برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي
 
سوابق:
1- عضو كميته اقتصادي و دبير كميسيون روابط اقتصادي خارجي دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي
2- مدير اداري و مالي و مدير گروه اقتصاد شبكه خبر
3 - عضو هيات مديره و معاون اعتبارات و ستهيلات صندوق حمايت فرصتهاي شغلي
4 - معاون اعتبارات و تسهيلات صندوق مهر امام رضا (ع)
5- مشاور رييس هيات مديره و مديرعامل شركت فرودگاههاي كشور
6 - قائم مقام معاون برنامه ريزي و نظارت و مديركل دفتر برنامه و بودجه شركت فرودگاههاي كشور
7- عضو كميته هاي راهبري آموزش - تملك اراضي - طبق بندي مشاغل - تدوين چشم انداز شركت - كميته بهره وري - كميته توافق با شهرداريها در شركت فرودگاههاي كشور
8- سرپرست صندوق مهر امام رضا(ع) .