پرتال شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور
Skip Navigation Links
 

 خدمات ناوبری

 
برقراری عملیات حمل و نقل هوایی ایمن در فضای کشور و نشست و برخاست ایمن در سطح فرودگاهها مستلزم استقرار نظام هوانوردی مجهز به تجهیزات و دستگاههای ارتباطی، کمک ناوبری و نظارتی در چارچوب مقررات و استانداردهای بین المللی و تنظیم و اداره و راهبری آنها می باشد که در کشور این مهم توسط شرکت فرودگاههای کشورانجام می پذیرد. درحال حاضر 96 مسير هوايي به طول حدود 31587 ناتيكال مايل(58500 کیلومتر) در فضاي هوايي كشور طراحی و مورد بهره برداری قرار گرفته است و در نتيجه مديريت عبور و مرور هوايي در فضاي كشور از طريق مركز كنترل فضاي كشور و برجهای كنترل درفرودگاهها ، عبور و مرور و نشست و برخاست هواپيماها به صورت برخوردار از عملیات ایمن و اجتناب از برخورد با يكديگر يا با ساير موانع کنترل و هدایت می شود. در اين زمينه هماهنگي با ساير مناطق دنیا از جمله اروپا و آسيا و خاور ميانه جهت ايجاد مسيرهاي هوايي بين المللي داراي اهميت است، ضمن آن كه به منظور کاهش آلودگی های زیست محیطی و بهینه سازی اقتصادي پروازها و کاهش هزینه های مصرف سوخت هواپیماها و کوتاه کردن زمان سفرها و فاصله بين مقاصد مختلف نياز به كوتاه كردن مسير و طراحي مسيرهاي مستقيم مي باشد.
 به منظور كنترل و هدايت هواپيماها در فضاي كشور و فرودگاهها حدود 400 دستگاه و تجهيزات و سيستم هاي ارتباطي، کمک ناوبري و نظارتي مختلفي تهیه شده و در ايستگاههاي هوانوردي و فرودگاهها نصب گرديده است. که البته لازم است باتوجه به تحولات بین المللی حوزه هوانوردی و ارتباطات، ناوبري و نظارت/مديريت ترافيك هوايي (CNS/ATM) و در چارچوب طرح جهاني و منطقه اي هوانوردي در مورد بكارگيري تجهيزات و سيستمهاي مدرن و جديد طبق استانداردهاي بين المللي اقدام گردد که برنامه بکارگیری سامانه ADS-B در نظام هوانوردی کشور که در دستور کار شرکت فرودگاههای کشور قرارگرفته است را می توان در راستای عملی شدن این مهم ذکر کرد.
 هم اكنون ارائه خدمات در فضاي كشور از طريق مركز كنترل تهران انجام مي پذيرد كه بصورت جانشين، يك سيستم نيز در محل فرودگاه امام نصب گرديده تا در مواقع ضروري از آن استفاده شود. در سال جاری پیش بینی می شود به تعداد 565 هزار پرواز خدمات هوانوردي ارائه شود كه تعداد پروازهاي داخل کشور حدود 400 هزار پرواز و حدود 165هزار پرواز نيز بصورت عبوري بر فراز فضاي هوايي كشور پیش بینی می شود. البته با افزايش تجهيزات و بهبود آموزش نيروي انساني متخصص ميتوان ظرفيت ارائه خدمات هوانوردي را در مقياس وسيعي با ايمني بيشتر افزايش داد. لازم به ذکر است که هم اکنون امکان هدایت به میزان دوبرابر کنونی پروازهای عبوری از فضای کشور وجود دارد.
 دراین میان وجود 14 منطقه ممنوعه، 67 منطقه محدوده، 95 منطقه خطر و 91 منطقه احتياطي در فضاي كشور، مانعي براي مستقيم شدن مسيرهاي هوايي بوده و نتیجه آن کاهش بهره وری فضا می باشد كه در نتيجه به لحاظ اقتصادي هزينه هاي شركتهاي حمل و نقل هوايي را افزايش ميدهد و از طرفی موجبات آلودگی بیشتر محیط زیست را فراهم می نماید. و به همین دلیل است که بازنگري مستمر در طراحي مسيرهاي هوايي ضرورتی است که لازمه ساختار کارآمد فضا و از اصول اساسی سامانه مدیریت بهینه ترافیک هوایی محسوب می گرددکه البته ضمن توجه به موضوع مهم امنیت کشور مستلزم همکاری و همفکری متولیان هردو حوزه هوانوردی و امنیتی است .
 
 واحدهاي زير مجموعه "معاونت عمليات ناوبري"شركت فرودگاه‌هاي كشور و  وظايف هر يك به تفكيك به شرح زير مي باشد:
   
اداره كل مراقبت پرواز
  
 • كنترل و تامين بيخطري پرواز هواپيماها در فضاي كشور. باندها و تاكسيوي هاي فرودگاهها و برقراري نظم و ترتيب و تسريع در پرواز آنها براساس دستورالعمل هاي صادره از سازمان هواپيمايي كشوري;
 •  بررسي و اصلاح طرحهاي پرواز هواپيماها ( قبل از پرواز و حين پرواز) و دستورالعملهاي مربوط به تقرب پرواز و نشست و برخاست هواپيماها باتصويب سازمان هواپيمايي كشوري
 • نظارت بر نحوه ارائه خدمات كنترل نشست و حراست در محدوده فرودگاهها و سطوح پروازي براساس دستورالعملهاي سازمان هواپيمايي كشوري
 •  ارائه خدمات مراقبت پرواز به فرودگاههاي غيرتحت پوشش شركت و متقاضيان خارجي در قالب ضوابط سازمان هواپيمايي كشوري
 • پيش بيني احتياجات آتي از نظر توسعه فضاي قابل كنترل كشور و پيش بيني وسايل ناوبري و ارتباطي مورد نياز با تصويب سازمان هواپيمايي كشوري
 • همكاري با سازمان هواپيمايي كشوري در مورد تعيين و اعلام مناطق خطر، ممنوعه، محدوه و احتياط (بطور دائم يا موقت) بمنظور كسب اطمينان از سلامت پرواز هواپيماها.
 •   تهيه طرح ايجاد راه هاي هوايي و فضاهاي كنترل شده، ارزيابي وضع موجود راهها و مناطق پروازي، موقعيت دستگاههاي ناوبري و ارتباطي، نقشه هاي هوانوردي با هماهنگي ساير واحدهاي ذيربط جهت تصويب سازمان هواپيمايي كشوري
 •  كنترل ورود و خروج هواپيماها در قلمرو هوايي كشور براساس مجوزهاي صادره از سازمان هواپيمايي كشوري
 •  (AIP) صدور اعلاميه هاي هوانوردي و تهيه تكميل و توزيع اسناد مربوطه از قبيل نشريه اطلاعات هوانوردي  
 •  تهيه و تدوين دستورالعملها و مقررات پروازي، هماهنگي بين واحدهاي مراقبت پرواز، دستورالعملهاي اضطراري، هماهنگي نظامي و كشوري ، دستورالعملهاي محلي (Latcl) جهت تصويب سازمان هواپيمايي كشوري;
 •   مساحي نقاط سيستم هاي ناوبري، نظارتي، موانع و عوامل ميدان پرواز 
 •  تشكيل ستادهاي اصلي و فرعي تجسس و نجات درفرودگاهها براساس طرحها و دستورالعملهاي سازمان هواپيمايي كشوري
 •  همكاري با كميته بررسي سوانح هوايي 
 •  بررسي و گزارش بموقع رويدادهاي هوايي در كشور به مراجع ذيربط
 •  كنترل و حصول اطمينان مستمر از شرايط سطوح پروازي جهت انجام پروازها
 •  هدايت هواپيماها روي سطوح پروازي فرودگاهها و تنظيم استقرار و پارك آنها درموقعيتهاي مناسب
 •  ارائه آمار و اطلاعات واحد به دفتر بازاريابي و سرمايه گذاري
 •  انجام ساير امور محوله
 
   
اداره كل ارتباطات و ناوبري 
 
 • مخابره پيامهاي مربوط به سلامتي پرواز در كشور از طريق مدارهاي موجود و شبكه جهاني به كليه فرودگاههاي داخلي و خارجي براساس مسئوليتها و قراردادهاي بين‌المللي و دستورالعملهاي سازمان هواپيمايي كشوري
 •  تهيه مجموعه گزارشات جوي و پروازي فرودگاههاي منطقه خاورميانه بعنوان مركز اصلي و مخابره آنها به ايستگاههاي انشعاب مطابق مقررات روبكس بين‌المللي و دستورالعملهاي سازمان هواپيمايي كشوري و با استفاده از امكانات دولتي و ياغيردولتي
 •  ايجاد ارتباط از طريق تلكس، ماهواره و شركت مخابرات با مشتركين بين‌المللي جهت مبادله پيامهاي ضروري شركت و سازمان هواپيمايي كشوري و ساير متقاضيان;
 •  ارتباط با شبكه بين المللي سيتا براي دريافت و ارسال مطالب مربوط به شركتهاي هواپيمايي
 •  كنترل تلگرافات داخلي و بين المللي از نظر ارسال صحيح و بموقع آن و حفظ سوابق براي مراجعات بعدي
 •  انجام عمليات اجرايي نصب، تعميرات و نگهداري كليه سيستمهاي الكترونيكي، ضبط صوتها، پخش هوا و ارتباط هوانوردي و سيستمهاي كمك ناوبري و راداري در فرودگاهها براساس دستورالعملهاي سازمان هواپيمايي كشوري و با استفاده از امكانات دولتي و يا غيردولتي 
 •  تعمير و كاليبره كردن وسايل و تجهيزات ارتباطي و كمك ناوبري فرودگاهي در كليه فرودگاهها و ايستگاههاي ناوبري براساس دستورالعملهاي سازمان هواپيمايي كشوري و با استفاده از امكانات دولتي و يا غيردولتي
 •   ارائه خدمات ارتباطات و ناوبري و مخابراتي به فرودگاههاي غير تحت پوشش شركت و متقاضيان خارجي در قالب ضوابط سازمان هواپيمايي كشوري
 •   بررسي و ارائه روشهاي نگهداري سيستمهاي ارتباطي، ناوبري، رادار و ديگر سيستمهاي هواپيمايي جهت بهبود كار سيستم ها 
 •  بررسي در انتخاب محل ايستگاههاي ناوبري ، رادار و ارتباطي با توجه به مقررات مصوب و سياستهاي سازمان هواپيمايي كشوري
 •  تهيه و تاييد مشخصات فني پروژه هاي تجهيزاتي و يا قراردادهاي خدماتي
 •  مشاركت در بررسي و تاييد فني پيمانكاران و مشاوران ذيصلاح و نظارت فني طي مراحل انجام خدمات، و يا ساخت و تاييد فني در هنگام تحويل عملياتي پروژه هاي تجهيزاتي، فرودگاههاي كشور برابر قوانين و مقررات و استانداردهاي مصوب
 •  تعيين محل و نصب آنتن ها و دكلهاي مورد نياز با توجه به زواياي پخش هر يك برحسب ضرورت
 •   انجام امور مانيتورينگ دستگاههاي ناوبري و ارتباطي فرودگاهها و همچنين تشخيص فركانسهاي مزاحم و اقدام جهت رفع آنها با توجه به مقررات مربوطه و با استفاده از امكانت داخلي و ياخارجي
 •  مطالعه و آشنايي مستمر با رويدادهاي فني و تكنولوژيكي و الكترونيكي و تهيه طرحها و پروژه هاي ارتباطي و ناوبري برابر مقررات مصوب دستورالعملهاي سازمان هواپيمايي كشوري
 •  بازرسي از دستگاههاي ارتباطي و كمك ناوبري بمنظور بررسي سنجش بازدهي، تعمير و نوسازي آنها با همكاري اداره كل مراقبت پرواز و با استفاده از امكانات دولتي و يا غيردولتي - پيش بيني قطعات و لوازم يدكي و ساير وسايل مورد نياز با هماهنگي مديريت تداركات
 •  ارائه آمار و اطلاعات واحد به دفتر بازاريابي و سرمايه گذاري
 •  انجام ساير امور محوله