سامانه مديريت ايمني

 

sms.jpg


خانه
 

 دفتر استانداردهای فرودگاهی

 
  
 
 
دفتر استانداردهای فرودگاهی یکی از دوایر زیر مجموعه معاونت عملیات فرودگاهی می باشد. این دفتر در سال 1384 و با هدف ارتقاء ایمنی و نظارت بر اجرای استانداردهای فرودگاهی راه اندازی شده است.
مهمترین وظیفه این دفتر استقرار سیستم مدیریت ایمنی در سطح شرکت فرودگاههای کشور و فرودگاههای تابع آن می باشد. آماده سازی فرودگاهها جهت کسب گواهینامه فرودگاهی (نظارت بر تدوین نظام نامه فرودگاهی, طرح اضطراری و نظام نامه سیستم مدیریت ایمنی فرودگاه ها), انجام ممیزی‌های ایمنی و همچنین نظارت بر طرح جامع, ساخت و سازها و توسعه فرودگاه ها می‌باشد.
 
این دفتر از  ادارات ذیل تشکیل شده است:
      - اداره  بازرسی و نظارت
      - اداره طرح جامع فرودگاهی 
      - دستورالعمل های ایمنی و فرودگاهی
 
  
 
 
 
 

 تمرینات طرح اضطراری سال 93

 
manover.jpg
 
 

 ارتباط با ما

 
images.jpg