علاج واقعه قبل از وقوع

 
ReportingForm.jpg
 
خانه
 

 دفتر استانداردهای فرودگاهی

 
  
 

دفتر استانداردهای فرودگاهی یکی از دوایر زیر مجموعه معاونت عملیات فرودگاهی  می باشد. این دفتر در سال 1384 و با هدف ارتقاء ایمنی و نظارت بر اجرای استانداردهای فرودگاهی راه اندازی شده است.

 

مهمترین وظیفه این دفتر استقرار سیستم مدیریت ایمنی در سطح شرکت فرودگاههای کشور و فرودگاههای تابع آن می باشد. آماده سازی فرودگاهها جهت کسب گواهینامه فرودگاهی (نظارت بر تدوین نظام نامه فرودگاهی, طرح اضطراری و نظام نامه سیستم مدیریت ایمنی فرودگاه ها)، انجام ممیزی‌های ایمنی و همچنین نظارت بر طرح جامع، ساخت و سازها و توسعه فرودگاه ها می‌باشد.

 
 
این دفتر متشکل از ادارات ذیل می باشد:
      - اداره بازرسی و نظارت
      - اداره طرح جامع فرودگاهی 
      - دستورالعمل های ایمنی و فرودگاهی
 
  
 
 
 
 

 تمرین های طرح اضطراری

 
manover.jpg
 
 

 سامانه مديريت ايمني

 
sms.jpg