علاج واقعه قبل از وقوع

 
HazardForm.jpg
 

 تمرین های طرح اضطراری

 
manover.jpg
 
خانه
 

 دفتر استانداردهای فرودگاهی

 
  
 دفتر استانداردهای فرودگاهی یکی از دوایر زیر مجموعه معاونت عملیات فرودگاهی  می باشد. این دفتر در سال 1384 و با هدف ارتقاء ایمنی و نظارت بر اجرای استانداردهای فرودگاهی راه اندازی شده است.

 مهمترین وظیفه این دفتر استقرار سیستم مدیریت ایمنی در سطح شرکت فرودگاههای کشور و فرودگاههای تابع آن می باشد. آماده سازی فرودگاهها جهت کسب گواهینامه فرودگاهی (نظارت بر تدوین نظام نامه فرودگاهی, طرح اضطراری و نظام نامه سیستم مدیریت ایمنی فرودگاه ها)، انجام ممیزی‌های ایمنی و همچنین نظارت بر طرح جامع، ساخت و سازها و توسعه فرودگاه ها می‌باشد.

 
این دفتر متشکل از ادارات ذیل می باشد:
      - اداره بازرسی و نظارت
      - اداره طرح جامع فرودگاهی 
      - دستورالعمل های ایمنی و فرودگاهی 
 
 

 خبر

 
  
  
مانور دو سالانه طرح اضطراری فرودگاه بین المللی هاشمي نژاد مشهد در تاریخ 30/7/93 برگزار گردید.1393/08/06
 
 
 

 پیام ایمنی

 
 
Comply with Airport
 
Safety Standards
 and
Security Requirments
 
 
 
 
 

 سامانه مديريت ايمني

 
sms.jpg