گروه آمار شرکت فرودگاههای کشور

 


hahahahahahaha.pngDefault
 

 به وب سايت آمار شركت فرودگاه هاي كشور خوش آمديد

 
  
نمودار نشست و  برخاست فرودگاههاي بين المللي خرداد ماه سال 1394
 
sasasat1.png


نمودار اعزام و پذيرش مسافر فرودگاههاي بين المللي در خرداد ماه سال 1394
asasasat 2.png 

 مقالات ارائه شده در همايش آماري

 
 
                    ترجمه قسمت 2 سند 8991 ايكائو ويرايش سوم،
                            نيز در اين بخش قابل دانلود می باشد
 
 

 نشست و برخاست

 
 
untitled333.bmp
 
در خرداد ماه 1394 نشست و برخاست نسبت به ماه مشابه سال قبل 1% افزایش داشته است.
 

 اعزام و پذيرش مسافر

 

surcharges[1].jpg

در خرداد ماه 1394 اعزام و پذيرش مسافر نسبت به ماه مشابه سال قبل 5% کاهش است.
 

 ارسال و پذيرش بار و پست

 


air_freight.jpg

در خرداد ماه 1394 ارسال و پذيرش بار نسبت به ماه مشابه سال قبل 9% کاهش داشته است.

 

 پروازهاي عبوري

 
oboori.jpg
در خرداد ماه 1394 پرواز هاي عبوري نسبت به ماه مشابه سال قبل  ماه  100افزايش داشته است.