گروه آمار شرکت فرودگاههای کشور

 

6666.jpg

Default
 

 به وب سايت آمار شركت فرودگاه هاي كشور خوش آمديد

 
  
نمودار نشست و  برخاست فرودگاههاي بين المللي در دی ماه سال 1393

uykfyf.jpg


نمودار اعزام و پذيرش مسافر فرودگاههاي بين المللي در  دی ماه سال 1393

kgug.jpg
 

 مقالات ارائه شده در همايش آماري

 
 
                    ترجمه قسمت 2 سند 8991 ايكائو ويرايش سوم،
                            نيز در اين بخش قابل دانلود می باشد
 
 

 نشست و برخاست

 
 
untitled333.bmp
 
در دی ماه 1393 نشست و برخاست نسبت به ماه مشابه سال قبل 5% افزایش داشته است.
 

 اعزام و پذيرش مسافر

 

surcharges[1].jpg

در  دی ماه 1393 اعزام و پذيرش مسافر نسبت به ماه مشابه سال قبل 9% افزایش داشته است.
 

 ارسال و پذيرش بار و پست

 


air_freight.jpg

در دی ماه 1393 ارسال و پذيرش بار نسبت به ماه مشابه سال قبل 11% افزایش داشته است.

 

 پروازهاي عبوري

 
oboori.jpg
در آبان ماه 1393 پرواز هاي عبوري نسبت به ماه مشابه سال قبل  ماه  60افزايش داشته است.