گروه آمار شرکت فرودگاههای کشور

 
adadada.jpg
Default
 

 به وب سايت آمار شركت فرودگاه هاي كشور خوش آمديد

 
  
نمودار نشست و  برخاست فرودگاههاي بين المللي در اسفند ماه سال 1393

sayt1.jpg

نمودار اعزام و پذيرش مسافر فرودگاههاي بين المللي در  اسفند  ماه سال 1393

sayt2.jpg 

 مقالات ارائه شده در همايش آماري

 
 
                    ترجمه قسمت 2 سند 8991 ايكائو ويرايش سوم،
                            نيز در اين بخش قابل دانلود می باشد
 
 

 نشست و برخاست

 
 
untitled333.bmp
 
در اسفند ماه 1393 نشست و برخاست نسبت به ماه مشابه سال قبل 1% کاهش داشته است.
 

 اعزام و پذيرش مسافر

 

surcharges[1].jpg

در اسفند ماه 1393 اعزام و پذيرش مسافر نسبت به ماه مشابه سال قبل تغییری نداشته  است.
 

 ارسال و پذيرش بار و پست

 


air_freight.jpg

در اسفند ماه 1393 ارسال و پذيرش بار نسبت به ماه مشابه سال قبل 2% کاهش داشته است.

 

 پروازهاي عبوري

 
oboori.jpg
در اسفند ماه 1393 پرواز هاي عبوري نسبت به ماه مشابه سال قبل  ماه 80افزايش داشته است.