گروه آمار شرکت فرودگاههای کشور

 


ماتاتانتاتنا.jpg


Default
 

 به وب سايت آمار شركت فرودگاه هاي كشور خوش آمديد

 
  
نمودار نشست و  برخاست فرودگاههاي بين المللي فروردین ماه سال 1394


تارتابتا.pngنمودار اعزام و پذيرش مسافر فرودگاههاي بين المللي در فروردین ماه سال 1394

jhfjhfg.png

 

 مقالات ارائه شده در همايش آماري

 
 
                    ترجمه قسمت 2 سند 8991 ايكائو ويرايش سوم،
                            نيز در اين بخش قابل دانلود می باشد
 
 

 نشست و برخاست

 
 
untitled333.bmp
 
در فروردین ماه ماه 1394 نشست و برخاست نسبت به ماه مشابه سال قبل 2% افزایش داشته است.
 

 اعزام و پذيرش مسافر

 

surcharges[1].jpg

در فروردین ماه 1394 اعزام و پذيرش مسافر نسبت به ماه مشابه سال قبل 1% کاهش است.
 

 ارسال و پذيرش بار و پست

 


air_freight.jpg

در فروردین ماه 1394 ارسال و پذيرش بار نسبت به ماه مشابه سال قبل 1% کاهش داشته است.

 

 پروازهاي عبوري

 
oboori.jpg
در فروردین ماه 1393 1394 پرواز هاي عبوري نسبت به ماه مشابه سال قبل  ماه  86افزايش داشته است.