آمار سالیانه پروازها از سال 84 تا 92

 
  
  
پوشه: فرودگاه های تحت مالکیت شرکت
  
پوشه: فرودگاههای اختصاصی