ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ماهان

IRM1095

تهران

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

07:30

۲ مهر ۱۳۹۷

قشم

QSM1220

تهران

طبق برنامه |

100

دو شنبه

09:05

۲ مهر ۱۳۹۷

سپهران

SHI4332

تهران

طبق برنامه |

737-500

دو شنبه

09:40

۲ مهر ۱۳۹۷

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

دو شنبه

10:50

۲ مهر ۱۳۹۷

قشم

QSM1256

گرگان

طبق برنامه |

100

دو شنبه

14:50

۲ مهر ۱۳۹۷

کاسپین

CPN6960

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

15:00

۲ مهر ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4039

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

19:35

۲ مهر ۱۳۹۷

سپهران

SHI4343

مشهد

طبق برنامه |

737-500

دو شنبه

20:20

۲ مهر ۱۳۹۷

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه |

A310

دو شنبه

21:00

۲ مهر ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4059

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

06:35

۳ مهر ۱۳۹۷

کیش

KIS7062

کیش

طبق برنامه |

100

سه شنبه

07:30

۳ مهر ۱۳۹۷

ماهان

IRM1095

تهران

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

07:30

۳ مهر ۱۳۹۷

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

07:35

۳ مهر ۱۳۹۷

آسمان

IRC644

تهران

طبق برنامه |

737-400

سه شنبه

08:05

۳ مهر ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA270

اهواز

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

08:10

۳ مهر ۱۳۹۷

قشم

QSM1220

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

08:35

۳ مهر ۱۳۹۷

کیش

KIS7065

جزیره ابوموسی

طبق برنامه |

100

سه شنبه

09:45

۳ مهر ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3352

کیش

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

12:30

۳ مهر ۱۳۹۷

آسمان

IRC647

رشت

طبق برنامه |

boeing734

سه شنبه

13:45

۳ مهر ۱۳۹۷

قشم

QSM1214

تبریز

طبق برنامه |

100

سه شنبه

15:10

۳ مهر ۱۳۹۷

کیش

KIS7138

اصفهان

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

15:45

۳ مهر ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA256

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

17:30

۳ مهر ۱۳۹۷

آسمان

IRC3794

شیراز

طبق برنامه |

100

سه شنبه

18:00

۳ مهر ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4039

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

19:20

۳ مهر ۱۳۹۷

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه |

A310

سه شنبه

21:00

۳ مهر ۱۳۹۷

آسمان

IRC3703

یزد

طبق برنامه |

100

سه شنبه

21:30

۳ مهر ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

23:55

۳ مهر ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه |

ATR-42-400

دو شنبه

06:00

۲ مهر ۱۳۹۷

ماهان

IRM1094

تهران

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

09:30

۲ مهر ۱۳۹۷

قشم

QSM1257

گرگان

طبق برنامه |

100

دو شنبه

09:50

۲ مهر ۱۳۹۷

سپهران

SHI4342

مشهد

طبق برنامه |

737-500

دو شنبه

10:25

۲ مهر ۱۳۹۷

آسمان

IRC3793

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

دو شنبه

11:20

۲ مهر ۱۳۹۷

قشم

QSM1221

تهران

طبق برنامه |

100

دو شنبه

15:35

۲ مهر ۱۳۹۷

کاسپین

CPN6961

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

16:00

۲ مهر ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4038

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

20:25

۲ مهر ۱۳۹۷

سپهران

SHI4333

تهران

طبق برنامه |

737-500

دو شنبه

21:10

۲ مهر ۱۳۹۷

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه |

A310

دو شنبه

22:10

۲ مهر ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3353

کیش

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

06:00

۳ مهر ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

06:00

۳ مهر ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4058

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

07:25

۳ مهر ۱۳۹۷

آسمان

IRC3793

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

08:10

۳ مهر ۱۳۹۷

کیش

KIS7064

جزیره ابوموسی

طبق برنامه |

100

سه شنبه

08:15

۳ مهر ۱۳۹۷

آسمان

IRC646

رشت

طبق برنامه |

boeing734

سه شنبه

08:50

۳ مهر ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA271

اهواز

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

08:55

۳ مهر ۱۳۹۷

قشم

QSM1215

تبریز

طبق برنامه |

100

سه شنبه

09:25

۳ مهر ۱۳۹۷

ماهان

IRM1094

تهران

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

09:30

۳ مهر ۱۳۹۷

کیش

KIS7063

کیش

طبق برنامه |

100

سه شنبه

10:30

۳ مهر ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA257

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

12:05

۳ مهر ۱۳۹۷

آسمان

IRC645

تهران

طبق برنامه |

boeing734

سه شنبه

14:30

۳ مهر ۱۳۹۷

قشم

QSM1221

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

15:55

۳ مهر ۱۳۹۷

کیش

KIS7139

اصفهان

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

16:45

۳ مهر ۱۳۹۷

آسمان

IRC3702

یزد

طبق برنامه |

100

سه شنبه

18:30

۳ مهر ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4038

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

20:10

۳ مهر ۱۳۹۷

آسمان

IRC3795

شیراز

طبق برنامه |

100

سه شنبه

22:00

۳ مهر ۱۳۹۷

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه |

A310

سه شنبه

22:10

۳ مهر ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA676

دبی

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

11:14

۳ مهر ۱۳۹۷