ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

زاگرس

IZG4059

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

06:55

۲۶ تير ۱۳۹۷

ماهان

IRM1095

تهران

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

07:30

۲۶ تير ۱۳۹۷

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

07:35

۲۶ تير ۱۳۹۷

آسمان

IRC644

تهران

طبق برنامه |

boeing734

سه شنبه

08:05

۲۶ تير ۱۳۹۷

قشم

QSM1220

تهران

باطل شد |

100

سه شنبه

08:10

۲۶ تير ۱۳۹۷

کیش

KIS7062

کیش

طبق برنامه |

737-500

سه شنبه

08:30

۲۶ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA270

اهواز

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

09:05

۲۶ تير ۱۳۹۷

کیش

KIS7065

جزیره ابوموسی

طبق برنامه |

100

سه شنبه

10:45

۲۶ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3352

کیش

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

12:30

۲۶ تير ۱۳۹۷

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

12:55

۲۶ تير ۱۳۹۷

آسمان

IRC647

رشت

طبق برنامه |

boeing734

سه شنبه

13:45

۲۶ تير ۱۳۹۷

قشم

QSM1214

تبریز

باطل شد |

100

سه شنبه

14:35

۲۶ تير ۱۳۹۷

کیش

KIS7138

اصفهان

باطل شد |

737-500

سه شنبه

15:45

۲۶ تير ۱۳۹۷

آسمان

IRC3794

شیراز

طبق برنامه |

100

سه شنبه

18:00

۲۶ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA256

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

18:30

۲۶ تير ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4039

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

19:20

۲۶ تير ۱۳۹۷

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه |

A310

سه شنبه

21:00

۲۶ تير ۱۳۹۷

آسمان

IRC3703

یزد

طبق برنامه |

100

سه شنبه

21:30

۲۶ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

23:55

۲۶ تير ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4059

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

06:35

۲۷ تير ۱۳۹۷

ماهان

IRM1095

تهران

طبق برنامه |

A300-600

چهار شنبه

07:30

۲۷ تير ۱۳۹۷

کیش

KIS7062

کیش

طبق برنامه |

737-500

چهار شنبه

07:30

۲۷ تير ۱۳۹۷

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

چهار شنبه

07:35

۲۷ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

چهار شنبه

09:35

۲۷ تير ۱۳۹۷

سپهران

SHI4332

تهران

طبق برنامه |

737-500

چهار شنبه

09:40

۲۷ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA346

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

10:15

۲۷ تير ۱۳۹۷

کیش

KIS7181

مشهد

طبق برنامه |

737-500

چهار شنبه

13:00

۲۷ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3352

کیش

طبق برنامه |

ATR-72-500

چهار شنبه

13:00

۲۷ تير ۱۳۹۷

سپهران

SHI4343

مشهد

طبق برنامه |

737-500

چهار شنبه

15:50

۲۷ تير ۱۳۹۷

قشم

QSM1220

تهران

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

16:25

۲۷ تير ۱۳۹۷

کاسپین

CPN6960

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

16:50

۲۷ تير ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4039

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

19:35

۲۷ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA438

ساری

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

20:00

۲۷ تير ۱۳۹۷

آسمان

IRC3794

شیراز

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

21:00

۲۷ تير ۱۳۹۷

ماهان

IRM4593

تهران

باطل شد |

A310

چهار شنبه

21:00

۲۷ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA458

تهران

باطل شد |

100

چهار شنبه

21:05

۲۷ تير ۱۳۹۷

آسمان

IRC3748

آبادان

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

21:10

۲۷ تير ۱۳۹۷

کارون

KRU2631

اهواز

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

21:30

۲۷ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3390

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

چهار شنبه

23:55

۲۷ تير ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA3353

کیش

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

06:00

۲۶ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

06:00

۲۶ تير ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4058

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

07:45

۲۶ تير ۱۳۹۷

آسمان

IRC3793

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

08:10

۲۶ تير ۱۳۹۷

قشم

QSM1215

تبریز

باطل شد |

100

سه شنبه

08:50

۲۶ تير ۱۳۹۷

آسمان

IRC646

رشت

طبق برنامه |

boeing734

سه شنبه

08:50

۲۶ تير ۱۳۹۷

کیش

KIS7064

جزیره ابوموسی

طبق برنامه |

737-500

سه شنبه

09:00

۲۶ تير ۱۳۹۷

ماهان

IRM1094

تهران

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

09:30

۲۶ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA271

اهواز

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

09:50

۲۶ تير ۱۳۹۷

کیش

KIS7063

کیش

طبق برنامه |

737-500

سه شنبه

11:30

۲۶ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA257

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

13:05

۲۶ تير ۱۳۹۷

ايرتور

IRB

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

13:45

۲۶ تير ۱۳۹۷

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

13:45

۲۶ تير ۱۳۹۷

آسمان

IRC645

تهران

طبق برنامه |

boeing734

سه شنبه

14:30

۲۶ تير ۱۳۹۷

قشم

QSM1221

تهران

باطل شد |

100

سه شنبه

15:15

۲۶ تير ۱۳۹۷

کیش

KIS7139

اصفهان

باطل شد |

A320

سه شنبه

16:45

۲۶ تير ۱۳۹۷

آسمان

IRC3702

یزد

طبق برنامه |

100

سه شنبه

18:30

۲۶ تير ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4038

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

20:10

۲۶ تير ۱۳۹۷

آسمان

IRC3795

شیراز

طبق برنامه |

100

سه شنبه

22:00

۲۶ تير ۱۳۹۷

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه |

A310

سه شنبه

22:10

۲۶ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

چهار شنبه

06:00

۲۷ تير ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4058

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

07:25

۲۷ تير ۱۳۹۷

آسمان

IRC3793

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

چهار شنبه

08:10

۲۷ تير ۱۳۹۷

کیش

KIS7180

مشهد

طبق برنامه |

737-500

چهار شنبه

08:30

۲۷ تير ۱۳۹۷

ماهان

IRM1094

تهران

طبق برنامه |

A300-600

چهار شنبه

09:30

۲۷ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3353

کیش

طبق برنامه |

ATR-72-500

چهار شنبه

10:10

۲۷ تير ۱۳۹۷

سپهران

SHI4342

مشهد

طبق برنامه |

737-500

چهار شنبه

11:00

۲۷ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA439

ساری

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

11:00

۲۷ تير ۱۳۹۷

کیش

KIS7063

کیش

طبق برنامه |

737-500

چهار شنبه

14:00

۲۷ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3391

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

چهار شنبه

16:50

۲۷ تير ۱۳۹۷

قشم

QSM1221

تهران

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

17:05

۲۷ تير ۱۳۹۷

سپهران

SHI4333

تهران

طبق برنامه |

737-500

چهار شنبه

17:15

۲۷ تير ۱۳۹۷

آسمان

IRC3749

آبادان

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

17:30

۲۷ تير ۱۳۹۷

کاسپین

CPN6961

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

17:50

۲۷ تير ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4038

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

20:25

۲۷ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA347

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

20:45

۲۷ تير ۱۳۹۷

آسمان

IRC3795

شیراز

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

21:30

۲۷ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA459

تهران

باطل شد |

100

چهار شنبه

21:50

۲۷ تير ۱۳۹۷

ماهان

IRM4592

تهران

باطل شد |

A310

چهار شنبه

22:10

۲۷ تير ۱۳۹۷

کارون

KRU2630

اهواز

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

22:15

۲۷ تير ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA676

دبی

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

12:15

۲۶ تير ۱۳۹۷

کیش

KIS6023

دبی

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

12:15

۲۷ تير ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA677

دبی

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

19:25

۲۶ تير ۱۳۹۷

کیش

KIS6022

دبی

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

13:20

۲۷ تير ۱۳۹۷