ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

زاگرس

IZG4039

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

19:15:00

MD82

یکشنبه

19:20

۲۷ آبان ۱۳۹۷

کارون

KRU2631

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

20:30:00

100

یکشنبه

20:00

۲۷ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM4593

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

21:05:00

A310

یکشنبه

21:00

۲۷ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3388

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

22:45:00

ATR-72-500

یکشنبه

22:55

۲۷ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1095

تهران

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

07:30

۲۸ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

دو شنبه

07:35

۲۸ آبان ۱۳۹۷

قشم

QSM1220

تهران

طبق برنامه |

100

دو شنبه

09:05

۲۸ آبان ۱۳۹۷

وارش

VRH5814

تهران

طبق برنامه |

737-500

دو شنبه

11:10

۲۸ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3364

یزد

طبق برنامه |

ATR-72-500

دو شنبه

11:45

۲۸ آبان ۱۳۹۷

کیش

KIS7062

کیش

طبق برنامه |

100

دو شنبه

12:15

۲۸ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

دو شنبه

13:10

۲۸ آبان ۱۳۹۷

قشم

QSM1256

گرگان

طبق برنامه |

100

دو شنبه

14:50

۲۸ آبان ۱۳۹۷

کاسپین

CPN6960

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

17:00

۲۸ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4039

تهران

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

19:20

۲۸ آبان ۱۳۹۷

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

19:35

۲۸ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه |

A310

دو شنبه

21:00

۲۸ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3360

کیش

طبق برنامه |

ATR-72-500

دو شنبه

23:20

۲۸ آبان ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ايرتور

IRB913

تهران

پرواز کرد |

9, 10

1397-08-27 20:00

MD82

یکشنبه

20:00

۲۷ آبان ۱۳۹۷

کارون

KRU2630

اهواز

پرواز کرد |

5, 6

1397-08-27 21:05

100

یکشنبه

20:30

۲۷ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4038

تهران

پرواز کرد |

11

1397-08-27 20:30

MD82

یکشنبه

20:30

۲۷ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM4592

تهران

پرواز کرد |

1, 2, 3

1397-08-27 22:10

A310

یکشنبه

22:10

۲۷ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

دو شنبه

05:30

۲۸ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC3793

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

دو شنبه

08:10

۲۸ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1094

تهران

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

09:30

۲۸ آبان ۱۳۹۷

قشم

QSM1257

گرگان

طبق برنامه |

100

دو شنبه

09:50

۲۸ آبان ۱۳۹۷

سپهران

SHI4342

مشهد

طبق برنامه |

737-500

دو شنبه

10:30

۲۸ آبان ۱۳۹۷

وارش

VRH5815

تهران

طبق برنامه |

737-200

دو شنبه

12:00

۲۸ آبان ۱۳۹۷

کیش

KIS7063

کیش

طبق برنامه |

100

دو شنبه

13:00

۲۸ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3391

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

دو شنبه

14:30

۲۸ آبان ۱۳۹۷

قشم

QSM1221

تهران

طبق برنامه |

100

دو شنبه

15:35

۲۸ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3361

کیش

طبق برنامه |

ATR-72-500

دو شنبه

16:45

۲۸ آبان ۱۳۹۷

کاسپین

CPN6961

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

17:50

۲۸ آبان ۱۳۹۷

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

20:25

۲۸ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4038

تهران

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

20:30

۲۸ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه |

A310

دو شنبه

22:10

۲۸ آبان ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ