نمایش محتوا نمایش محتوا

اسامی مدیران عامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، از بدو تأسیس 1370

1- آقای حسن عابدینی _ 1370 تا 1371

2- آقای مهندس حسین اکرمیان آرانی _ 1371 تا 1373

3- آقای عباس آریایی پور _ 1373 تا 1374

4- آقای دکتر حسین قاسمی _ 1374 تا 1376

5- آقای مهندس اصغر کتابچی _ 1376 تا 1381 

6- آقای مهندس غلامعباس آرامش _ 1381

7- آقای مهندس نوراله رضائی نیارکی _ 1381 تا 1383

8- آقای دکتر محمدحسن پاسوار _ 1383

9- آقای مهندس اصغر کتابچی _ 1383 تا 1387   

10- آقای مهندس سید احمد مؤمنیرخ _ 1387 تا 1388

11- آقای محسن اسماعیلی _ 1388 تا 1390

12- آقای مهندس محمود رسولینژاد _ 1390 تا 1392

13- آقای مهندس اسماعیل تبادار _ 1392 تا 1393

14- آقای مهندس محمدعلی ایلخانی _ 1393

15- آقای مهندس رحمت اله مه آبادی _ 1393 تا اکنون