نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

۷ خرداد ۱۳۹۶
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای غلامرضا عبدالکریمی سرکشیک اداره مهندسی تجهیزات ناوبری در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۶ خرداد ۱۳۹۶
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای منصور شفیعی کارشناس تیم عملیاتی اداره رادار در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم.
۱ خرداد ۱۳۹۶
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم خانم سبزعلی تکنسین اداره‌کل مراقبت پرواز در غم از دست دادن همسر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای منوچهر ارس‌خانی سرکشیک مرکز کنترل پرواز در غم از دست دادن ابوی گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم خانم ملکی از همکاران محترم خدمات در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای جعفری کارشناس اداره‌کل مراقبت پرواز در غم از دست دادن همشیره گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
  در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای اسفندیار کیانی معاون عملیات فرودگاهی شیراز در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای امین رکاب اسلامی از همکاران اداره‌ مهندسی الکترونیک فرودگاه اهواز در غم از دست دادن خواهر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم...
۲۳ فروردين ۱۳۹۶
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای محسن اسراری کنترلر فرودگاه مشهد در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲۳ فروردين ۱۳۹۶
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای وادی‌زاده از همکاران اداره‌کل ارتباطات و ناوبری در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲۱ فروردين ۱۳۹۶
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای سلجوقی کارشناس اداره آموزش اداره‌کل ارتباطات و ناوبری در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم.
۲۱ فروردين ۱۳۹۶
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم خانم مهدیون از همکاران اداره‌کل ارتباطات و ناوبری در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم.
۱۴ فروردين ۱۳۹۶
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای خدابخشیان از همکاران اداره امور رفاهی در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲۳ اسفند ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای قنبر غلامی٬ کارشناس اداره‌کل تدارکات در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲۱ اسفند ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای محمد شاهوزهی٬ کارمند مالی فرودگاه زاهدان در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند. بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم.  
۱۷ اسفند ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای حسن محمودی کهن ٬ کارشناس مالی مرکز آموزش در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۱۷ اسفند ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای احمد مهدی‌نژاد٬ کارشناس مالی مرکز آموزش در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۴ اسفند ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای سید هادی موسوی٬ کارمند حوزه معاونت اقتصادی٬ توسعه مدیریت و منابع فرودگاه‌های استان خوزستان  در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر...
۲۴ بهمن ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای اسدی از کارکنان امور مالی فرودگاه بوشهر در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲۴ بهمن ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقاي عباس فرقانی کارشناس IT فرودگاه بین‌المللی یزد٬ در غم از دست دادن برادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .