نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

۱۷ فروردين ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي محمد امير احمدي از همکاران محترم اداره کل تدارکات و تامين تجهيزات در غم از دست دادن برادر گرامي‎شان به سوگ نشسته‎اند.
۱۷ فروردين ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي رحيم زرگر از کارکنان مديريت ترمينال در غم از دست دادن مادر گرامي‎شان به سوگ نشسته‎اند.
۶ فروردين ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي عباس اسدي نژاد از کارکنان فرودگاه سمنان در غم از دست دادن پدر گرامي‎شان به سوگ نشسته‎اند.
۲۶ اسفند ۱۳۹۸
کارکنان شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران به تکميل پرسشنامه ويژه ارزيابي و تعيين شاخص هاي مطلوب فرهنگ سازماني در شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران اقدام کنند.
۲۶ اسفند ۱۳۹۸
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي محمد پرمون از کارشناسان اداره کل ارتباطات و ناوبري هوايي در غم از دست دادن برادر گرامي‎شان به سوگ نشسته‎اند.
۲۶ اسفند ۱۳۹۸
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي سيد علي شمسي از کارشناسان اداره کل ارتباطات و ناوبري هوايي در غم از دست دادن مادر گرامي‎شان به سوگ نشسته‎اند.
۲۵ اسفند ۱۳۹۸
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي صادق صالحي زاده از کارشناسان اداره آتش نشاني و هدايت زميني هواپيما در غم از دست دادن پدر گرامي‎شان به سوگ نشسته‎اند.
۲۴ اسفند ۱۳۹۸
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي مهدي يونسيان از کارشناسان مراقبت پرواز مرکز کنترل در غم از دست دادن پدر گرامي‎شان به سوگ نشسته‎اند.
۲۴ اسفند ۱۳۹۸
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي نورالدين مقدسي از کارشناسان مراقبت پرواز فرودگاه اصفهان در غم از دست دادن برادر گرامي‎شان به سوگ نشسته‎اند.
۲۴ اسفند ۱۳۹۸
در کمال اندوه، با خبر شديم خانم فتاح خان از همکاران فرودگاه ايلام در غم از دست دادن پدر گرامي‎شان به سوگ نشسته‎اند.
۲۴ اسفند ۱۳۹۸
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي موسي خراساني ذيحساب اداره کل فرودگاه هاي استان گلستان در غم از دست دادن برادر گرامي‎شان به سوگ نشسته‎اند.
۱۹ اسفند ۱۳۹۸
به دنبال استقبال کارکنان شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از خدمات دفتر پيشخوان خدمات دولت الکترونيک، مديريت رفاه و خدمات پشتيباني در نظر گرفت تا با استقرار دوباره اين دفتر، زمينه ارايه خدمات متنوع به همکاران را فراهم کند.
۱۷ اسفند ۱۳۹۸
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي مصطفي صادقمهر از کارکنان اداره فني فرودگاه اصفهان در غم از دست دادن مادر گرامي‎شان به سوگ نشسته‎اند.
۱۳ اسفند ۱۳۹۸
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي شهباز غيورپور از کارکنان بخش خدمات فرودگاه ياسوج دعوت حق را لبيک گفت و به ديار باقي شتافت.
۱۳ اسفند ۱۳۹۸
در کمال اندوه، با خبر شديم مجتبي شعاعي؛ معاون اداره کل آتش نشاني و هدايت زميني هواپيما در غم از دست دادن پدر بزرگوارشان به سوگ نشسته اند.
۱۳ اسفند ۱۳۹۸
مطالب هوانوردي و فرودگاهي در زيرپورتال «همکاري هاي بين المللي» شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران به روز رساني شد.
۱۲ اسفند ۱۳۹۸
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي سيد محمدحسن مرتضوي کارشناس اجرايي در امور فرودگاه ها در غم از دست دادن پدر گرامي‎شان به سوگ نشسته‎اند.
۱۲ اسفند ۱۳۹۸
در کمال اندوه، با خبر شديم آقايان علي و روح الله قرباني از همکاران فرودگاه بين المللي شيراز در غم از دست دادن پدر بزرگوارشان به سوگ نشسته اند.
۱۰ اسفند ۱۳۹۸
با توجه به اعلام نياز و کمبود نيروي متخصص در حوزه مديريت اپرون فرودگاهي از تمام همکاران واجد شرايط کار در اداره آتش نشاني و نجات فرودگاهي مهرآباد دعوت به کار مي شود.
۱۰ اسفند ۱۳۹۸
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي رحمت اله فيروزي پور مشاور پارلماني مديرعامل و بازرس ويژه در غم از دست دادن مادر گرامي‎شان به سوگ نشسته‎اند.