نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

۲ بهمن ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای نوراله مصطفی نژاد از همکاران اداره‌کل بهسازی و توسعه فرودگاه‌ها در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۴ تير ۱۳۹۶
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای علیزاده، مدیر محترم بانک ملی شعبه مهرآباد  در غم از دست دادن مادر گرامي‎شان به سوگ نشسته‌اند . ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.
۲۲ دی ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای دستفروشان از همکاران اداره‌کل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۱۳ دی ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم خانم فهیمه گل‌محمدی ظهوری از همکاران اداره‌کل امور مالی و درآمد در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند. بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم.
۳۰ آذر ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای علی دهقانی از همکاران اداره‌کل ارتباطات و ناوبری در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲۸ آذر ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای یوسفی رئیس فرودگاه خوی در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند. بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم.
۲۸ آذر ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای علي اصغر پويا از همكاران اداره شبكه پيامهاي هوانوردي فرودگاه بين المللي شيراز در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند. بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت...
۲۰ آذر ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای محمد ابراهيم آسماني از همكاران اداره امور ترمينال هاي فرودگاه بين المللي شيراز در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند. بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت...
۱۶ آذر ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای مهدی علیزاده از همكاران اداره ارتباطات و ناوبری فرودگاه ارومیه در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند.
۱۵ آذر ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای عباس رحیمی از همكاران مرکز آموزش فنون هوایی در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲ آذر ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم   سید مجید هاشمی از همكاران حراست فرودگاه آبادان  در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲۹ آبان ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای احمدرضا شیرعلی از کارشناسان مراقبت پرواز فرودگاه اهواز در غم از دست دادن برادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۴ تير ۱۳۹۶
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای عليرضا عسکری، مشاور معاونت برنامه‎ریزی و نظارت، در غم از دست دادن مادر گرامي‎شان به سوگ نشسته‌اند . ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌کنیم.
۲۳ آبان ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای سیادتی مسئول دفتر بررسی‌های اقتصادی وبازرگانی  در غم از دست دادن خواهر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲۳ آبان ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم خانم هاجر غریب همکار در اداره‌کل بهسازی و توسعه فرودگاه‌ها‌ در غم از دست دادن همسر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم رشید خسروی طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم ....
۱۰ آبان ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم همکارمان رضا صدری از همكاران محترم اداره كل تداركات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند.
۱۰ آبان ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم همکارمان آقای کورش رشیدی كارشناس گروه مطالعات و تحلیل های اقتصادی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند.
۲ آبان ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم همکارمان آقای مهدی هادیان کارشناس هزینه گزینش شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت...
۱۳ مهر ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم خانم زهره قطبی مشاور سابق مدیرعامل در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۱۳ مهر ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم همکارمان آقای علی‌رضا تهذیبی کارشناس مسئول تیم اداره رادار اداره‌کل ارتباطات و ناوبری در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل...