نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

۱۴ فروردين ۱۳۹۶
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای خدابخشیان از همکاران اداره امور رفاهی در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲۳ اسفند ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای قنبر غلامی٬ کارشناس اداره‌کل تدارکات در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲۱ اسفند ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای محمد شاهوزهی٬ کارمند مالی فرودگاه زاهدان در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند. بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم.  
۱۷ اسفند ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای حسن محمودی کهن ٬ کارشناس مالی مرکز آموزش در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۱۷ اسفند ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای احمد مهدی‌نژاد٬ کارشناس مالی مرکز آموزش در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۴ اسفند ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای سید هادی موسوی٬ کارمند حوزه معاونت اقتصادی٬ توسعه مدیریت و منابع فرودگاه‌های استان خوزستان  در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر...
۲۴ بهمن ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای اسدی از کارکنان امور مالی فرودگاه بوشهر در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲۴ بهمن ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقاي عباس فرقانی کارشناس IT فرودگاه بین‌المللی یزد٬ در غم از دست دادن برادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲۴ بهمن ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای علیرضا فرحانی٬ کنترلر فرودگاه آبادان‌ در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲۳ بهمن ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقاي ايرج ذوالفقاري رييس فرودگاه فسا٬ در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند. بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم.
۶ بهمن ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم خانم سیما عبدلی كارشناس مسئول آمار و اطلاعات هوانوردي٬ در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲ بهمن ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم خانم فاطمه محمودی از همکاران حراست فرودگاه بین‌المللی مهرآباد دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با خانواده ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲ بهمن ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم خانم آشوبی مسئول دفتر برج مراقبت پرواز فرودگاه بین‌المللی مهرآباد در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند. بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲ بهمن ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای مرتضی آریایی کارشناس کنترل پروژه اداره‌کل بهسازی و توسعه فرودگاه‌ها در غم از دست دادن همشیره گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت...
۲ بهمن ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای نوراله مصطفی نژاد از همکاران اداره‌کل بهسازی و توسعه فرودگاه‌ها در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۴ تير ۱۳۹۶
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای علیزاده، مدیر محترم بانک ملی شعبه مهرآباد  در غم از دست دادن مادر گرامي‎شان به سوگ نشسته‌اند . ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.
۲۲ دی ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای دستفروشان از همکاران اداره‌کل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۱۳ دی ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم خانم فهیمه گل‌محمدی ظهوری از همکاران اداره‌کل امور مالی و درآمد در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند. بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم.
۳۰ آذر ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای علی دهقانی از همکاران اداره‌کل ارتباطات و ناوبری در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند . بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم .
۲۸ آذر ۱۳۹۵
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای یوسفی رئیس فرودگاه خوی در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند. بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم.