نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

۲۹ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي ايمان اصغري از کارکنان اداره کل حراست و امنيت فرودگاهي دار فاني را وداع گفت و به ديار باقي شتافت.
۲۹ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي سعيد سعيدي، همکار شاغل در فرودگاه مهرآباد در غم از دست دادن برادر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۲۹ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي امين رکاب اسلامي، همکار شاغل در فرودگاه اهواز در غم از دست دادن مادر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۲۹ شهريور ۱۳۹۹
اداره کل عمران و توسعه فرودگاه ها همکاران رسمي، پيماني و قراردادي را براي اشتغال در اين اداره کل دعوت به همکاري مي کند.
۲۶ شهريور ۱۳۹۹
رئيس و اعضاي تعاوني مصرف شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران با حضور اعضاي تعاوني در مجمع نوبت دوم انتخابات شدند.
۲۴ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي علي دلبوت، همکار شاغل در فرودگاه بوشهر در غم از دست دادن دختر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۲۴ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي محسن يسلياني، همکار شاغل در فرودگاه اصفهان در غم از دست دادن پدر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۲۲ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي حاج ابراهيمي سرتيم عمليات اداره ارتباطات و ناوبري فرودگاه بندرعباس در غم از دست دادن پدر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۲۲ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي عليرضا عبدالحسيني، همکار شاغل در فرودگاه گرگان در غم از دست دادن مادر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۱۸ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم خانم جميله نيک سيرت، همکار شاغل در اداره کل امور مالي و درآمد در غم از دست دادن مادر گراميشان به سوگ نشسته اند.