نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

۲۹ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي ايمان اصغري از کارکنان اداره کل حراست و امنيت فرودگاهي دار فاني را وداع گفت و به ديار باقي شتافت.
۲۹ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي سعيد سعيدي، همکار شاغل در فرودگاه مهرآباد در غم از دست دادن برادر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۲۹ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي امين رکاب اسلامي، همکار شاغل در فرودگاه اهواز در غم از دست دادن مادر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۲۹ شهريور ۱۳۹۹
اداره کل عمران و توسعه فرودگاه ها همکاران رسمي، پيماني و قراردادي را براي اشتغال در اين اداره کل دعوت به همکاري مي کند.
۲۶ شهريور ۱۳۹۹
رئيس و اعضاي تعاوني مصرف شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران با حضور اعضاي تعاوني در مجمع نوبت دوم انتخابات شدند.
۲۴ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي علي دلبوت، همکار شاغل در فرودگاه بوشهر در غم از دست دادن دختر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۲۴ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي محسن يسلياني، همکار شاغل در فرودگاه اصفهان در غم از دست دادن پدر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۲۲ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي حاج ابراهيمي سرتيم عمليات اداره ارتباطات و ناوبري فرودگاه بندرعباس در غم از دست دادن پدر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۲۲ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي عليرضا عبدالحسيني، همکار شاغل در فرودگاه گرگان در غم از دست دادن مادر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۱۸ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم خانم جميله نيک سيرت، همکار شاغل در اداره کل امور مالي و درآمد در غم از دست دادن مادر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۱۸ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي علي جهانگيري، همکار شاغل در فرودگاه ايلام در غم از دست دادن مادر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۱۸ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي سيد مجير رضوي از همکاران اداره آتشنشاني و هدايت زميني فرودگاه بين المللي شيراز در غم از دست دادن برادر بزرگوارشان به سوگ نشسته اند.
۱۶ شهريور ۱۳۹۹
اداره کل آتش نشاني و هدايت زميني هواپيما در فراخواني کارکنان شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران را به همکاري در تهيه هشت طرح داده نمايي (اينفوگرافي) دعوت کرد.
۱۰ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي محمدرضا صادقي، همکار شاغل در اداره کل ارتباطات و ناوبري در فرودگاه مهرآباد در فراق از دست دادن پدر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۱۰ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي احمد ولي اللهي، همکار شاغل در فرودگاه گرگان در فراق از دست دادن برادر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۱۰ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم خانم مريم محمدي، همکار شاغل در فرودگاه اصفهان در فراق از دست دادن برادر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۱۰ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي وحيد امراشستان، سرپرست فرودگاه سراوان در فراق از دست دادن مادر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۷ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي امير هدايتي همکار گرامي شاغل در فرودگاه زنجان در فراق از دست دادن همسر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۵ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي ابراهيم رمضاني از همکاران شاغل در فرودگاه ساري در غم از دست دادن پدر گرامي شان به سوگ نشسته اند.
۲ شهريور ۱۳۹۹
در کمال اندوه، با خبر شديم خانم ناهيد اخلاقي از همکاران شاغل در فرودگاه رشت در غم از دست دادن همسر گرامي شان به سوگ نشسته اند.