خبر خبر

آگهي ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭘﺮوژه هاي ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﻤﻨﻲ زﻣﻴﻨﻲ و ﻣﻨﺒﻊ زﻣﻴﻨﻲ ذﺧﻴﺮه آب و تکميل ساختمان و محوطه و حصار سپاه حفاظت هواپيمايي فرودگاه يزد
شرکت فرودگاه هاوناوبري هوايي ايران در نظر دارد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭘﺮوژه هاي ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﻤﻨﻲ زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ
زﻣﻴﻨﻲ ذﺧﻴﺮه آب و تکميل ساختمان و محوطه و حصار سپاه حفاظت هواپيمايي فرودگاه بين المللي يزد از طريق مناقصه عمومي يک مرحله اي برگزار نمايد.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری