خبر خبر

آگهي ارايه خدمات نگهداري فضاي سبز فرودگاه هاي مشهد و سبزوار
اداره کل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي در نظر دارد بر اساس قانون برگزاري مناقصات، تجديد مناقصه عمومي يک مرحله اي ارايه خدمات نگهداري فضاي سبز فرودگاه هاي مشهد و سبزوار به شماره نياز ستاد 2099001578000003 را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار کند.

متقاضیان جهت دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری