خبر خبر

آگهي تجديد فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري پارکينگ وسائط نقليه مسافري و چر خهاي حمل بار دستي مسافر در فرودگاه بين المللي بوشهر
اداره کل فرودگاههاي استان بوشهر در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي ، نسبت به واگذاري
استفاده از پارکينگ وسائط نقليه مسافري و چرخهاي حمل بار دستي مسافر، به اشخاص حقوقي در فرودگاه بينالمللي بوشهر به مدت حداکثر 3 سال در قالب
انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماکن و محلها در فرودگاههاي کشور مصوب(1358) و آئيننامه اجرايي آن، از
طريق فراخوان عمومي به اشخاص واجد شرايط بخش خصوصي اقدام نمايد.
متقاضيان جهت دريافت اطلاعات بيشتر به فايل پیوست مراجعه کنند.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری