معرفی شرکت معرفی شرکت

درباره ما - تاريخچه (معرفي) شرکت

بر اساس معيارها و مقررات ملي و بين المللي؛ استمرار خدمت رساني مطلوب، ايمن و مطمئن در صنعت هوانوردي و حمل و نقل هوايي راهبري، مديريت، نگهداري و توسعه فرودگاه ها، سامانه هاي هوانوردي كشور و مديريت ترافيك هوايي كشور به عنوان مهمترين اركان زيرساختي  اين صنعت در جمهوري اسلامي ايران بر عهده شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران است كه يكي از شركتهاي اصلي تابعه وزارت راه و شهرسازي مي باشد.

اين شركت كه در سال 1370 تاسيس شده، در حال حاضر داراي 114 راه هوايي به طول بالغ بر 95000 كيلومتر در فضاي كشور، مركز مجهز مديريت و كنترل ترافيك هوايي،26 ايستگاه ارتباطي كنترل از راه دور هواپيماها با مركز مديريت كنترل پروازهاي كشور (RCAG)،  53 فرودگاه مسافربري آماده خدمت شامل 20 فرودگاه داخلي،25 فرودگاه مرز هوايي و 8 فرودگاه بين المللي با حدود 16 ميليون مترمربع فضاي ترمينالي، باند و سطوح پروازي، ساختمانهاي مختلف فرودگاهي و حدود 9 ميليون متر مربع معابر، فضاي سبز، پاركينگ و ساير فضاهاي خدمات به مسافرين، 107 دستگاه كمك ناوبري هواپيما در كريدورهاي هوايي و فرودگاه هاNDB  ، VOR ،DVOR ، 87 دستگاه فاصله ياب هواپيما (DME) ،  25 سيستم هدايت و فرود هواپيما( ILS) و 25 دستگاه رادار ( PSR & MSSR)  و بالغ بر900  دستگاه ارتباطي برج مراقبت پرواز، بازرسي وكنترلي و تجهيزات ترمينالي ديگر مانند دستگاه هاي ايكس ري، گيت وي، جابجايي بار، سيستم روشنايي باندهاي پروازي، كمك بصري هواپيما، ماشينهاي ايمني زميني، ارتباط شبكه اختصاصي ديتاي هوانوردي  AFTN/AMHS   در سطح كشور و منطقه با 7 مدار بين المللي، 34 فرودگاه و 18 شركت هواپيمايي و ميزان مبادله سالانه حدود هفتاد ميليون پيام و... به همراه نيروي انساني متخصص و ماهر همراه با منابع زيرساختي مهم و حياتي حمل و نقل هوايي كشوراست.

اين شركت در آذرماه سال 1383 با اصلاح اساسنامه از طريق هيات محترم وزيران، در قالب شركت مادر تخصصي ساماندهي شد و در 1394/11/04 با تصويب هيات دولت وتاييد شوراي نگهبان بر حسب وظائف و مسئوليت هاي مترتب به شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران تغيير نام داد و تاكنون نسبت به ايفاي وظايف و ماموريتهاي خود اقدام مي كند.