معرفی شرکت معرفی شرکت

درباره ما - تاريخچه (معرفي) شرکت

براساس معيارها و مقررات ملي و بين المللي؛ استمرار خدمت رساني مطلوب، ايمن و مطمئن در صنعت هوانوردي و حمل و نقل هوايي راهبري، مديريت، نگهداري و توسعه فرودگاه ها، سامانه هاي هوانوردي كشور و مديريت ترافيك هوايي كشور به عنوان مهمترين اركان زيرساختي اين صنعت در جمهوري اسلامي ايران بر عهده شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران است كه يكي از شركت هاي اصلي تابعه وزارت راه و شهرسازي مي باشد.

اين شركت كه در سال 1370 تاسيس شده است، در حال حاضر داراي 114 راه هوايي به طول بالغ بر 95000 كيلومتر در فضاي كشور، مركز مجهز مديريت و كنترل ترافيك هوايي، 27 ايستگاه ارتباطي كنترل از راه دور هواپيماها با مركز مديريت كنترل پروازهاي كشور(RCAG)، 53 فرودگاه مسافربري آماده خدمت شامل 20 فرودگاه داخلي، 25 فرودگاه مرز هوايي و هشت فرودگاه بين المللي با حدود 25 ميليون مترمربع فضاي ترمينالي، باند و سطوح پروازي، ساختمانهاي مختلف فرودگاهي و حدود 9 ميليون مترمربع معابر، فضاي سبز، پاركينگ و ساير فضاهاي خدمات به مسافرين، 107 دستگاه كمك ناوبري هواپيما در كريدورهاي هوايي و فرودگاه ها NDB،VOR ،DVOR ، 87 دستگاه فاصله ياب هواپيما(DME)، 26 سيستم هدايت و فرود هواپيما( ILS) و 25 دستگاه رادار( PSR & MSSR) و بالغ بر 944 دستگاه ارتباطي برج مراقبت پرواز، بازرسي وكنترلي و تجهيزات ترمينالي ديگر مانند دستگاه هاي ايكس ري، گيت وي، جابجايي بار، سيستم روشنايي باندهاي پروازي، كمك بصري هواپيما، تعداد 180 خودروی مجهز کفساز فرودگاهی در حوزه ايمني زميني، ارتباط شبكه اختصاصي ديتاي هوانوردي AFTN/AMHSدر سطح كشور و منطقه با 7 مدار بين المللي، 34 فرودگاه و 18 شركت هواپيمايي و ميزان مبادله سالانه حدود هفتاد ميليون پيام و... به همراه نيروي انساني متخصص و ماهر همراه با منابع زيرساختي مهم و حياتي حمل و نقل هوايي كشوراست.

اين شركت در آذرماه سال 1383 با اصلاح اساسنامه از طريق هيات محترم وزيران، در قالب شركت مادر تخصصي ساماندهي شد و در 1394/11/04 با تصويب هيات دولت وتاييد شوراي نگهبان بر حسب وظائف و مسئوليت هاي مترتب به شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران تغيير نام داد و تاكنون نسبت به ايفاي وظايف و ماموريتهاي خود اقدام مي كند.