ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

06:10

آسمانIRC620

تهران

طبق برنامه

07:50

آتاTBZ5710

تهران

طبق برنامه

13:30

کیشKIS7096

کیش

طبق برنامه

14:45

آسمانIRC624

تهران

طبق برنامه

19:00

قشمQSM1291

تهران

طبق برنامه

ارتباط با مدیر کل فرودگاه استان كرمانشاه ارتباط با مدیر کل فرودگاه استان كرمانشاه

سامانه مدیریت خدمات شهروندی سامانه مدیریت خدمات شهروندی

گزارش تصویری گزارش تصویری

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

اخبار فرودگاه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷

سالگرد عروج ملکوتي بنيانگذار کبير انقلاب، امام راحل تسليت باد

سالگرد عروج ملکوتي بنيانگذار کبير انقلاب، امام راحل تسليت باد
۱۶ اسفند ۱۳۹۶

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري غرف تجاري و خدماتي و پارکينگ در فرودگاه کرمانشاه

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري
غرف تجاري و خدماتي و پارکينگ در فرودگاه کرمانشاه
۱۶ اسفند ۱۳۹۶

باز هم روند رشد پروازها ، جابه جايي مسافر و اعزام و پذيرش بار د رفرودگاه کرمانشاه

باز هم روند رشد پروازها ، جابه جايي مسافر و اعزام و پذيرش بار د رفرودگاه کرمانشاه
۱۶ اسفند ۱۳۹۶

باز هم روند رشد پروازها ، جابه جايي مسافر و اعزام و پذيرش بار د رفرودگاه کرمانشاه

باز هم روند رشد پروازها ، جابه جايي مسافر و اعزام و پذيرش بار د رفرودگاه کرمانشاه