خبر خبر

گلیج، مسئول مرکز عملیات اضطراری و نظارت کیفی شد
طی حکمی از سوی مه آبادی، فرشید گلیج با حفظ سمت٬ مسئول مرکز عملیات اضطراری و نظارت شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران شد.

به گزارش روابطعمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، گلیج اکنون مدیرکل دفتر نظارت بر مقررات فرودگاهی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل است و در حکم جدید وی که ارتباط تنگانگی با سمت فعلیاش دارد مامور به انجام وظایف زیر شده است:

- تدوین و تهیه ساختار، دستورالعملها و فرآیندهای مرتبط با هدف اصلی مرکز (EOC)

- تعامل و ارتباط سازنده با مراکز عملیات اضطراری سایر دستگاههای اجرایی و واحدهای ذی‎ربط شرکت

- برقراری ارتباط مستمر با واحدهای اجرایی برون سازمانی مرتبط جهت ارتقای کمی و کیفی مرکز در حوزههای سختافزاری و نرمافزاری

- تهیه و تدوین سناریوهای مختلف و تقویم زمانبندی مانورهای اختصاصی مرکز

- برنامهریزی و هماهنگی لازم جهت بازدید، معرفی ظرفیتها، توانمندیها و قابلیتهای اجرایی مرکز به سایر ارگانها و نهادهای لشکری و کشوری

- جلوگیری از هر گونه تغییر کاربری و بهرهبرداری از مرکز خارج از ماموریتهای ذاتی آن

- پیگیری تهیه و تدوین دستورالعمل و فرآیندهای مربوط به استفاده از مرکز در حوزه ASQ

- پیگیری عملیاتی کردن مرکز به صورت 24 ساعته در بخش ASQ

- برنامهریزی جهت استقرار کشیک on call  مدیرعامل در محل مرکز عملیات اضطراری

- تعیین مدیر اجرایی جهت نگهداری و انجام هماهنگیهای لازم به منظور دسترسی سریع به کارشناسان معرفی شده از طرف ادارات کل ستادی

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری