خبر خبر

مرداد 96؛ رشد 6 درصدی اعزام و پذیرش مسافران هوايي
فرودگاه‎های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها، در مرداد 96 با اعزام و پذیرش پنج میلیون و 380 هزار مسافر، نسبت به زمان مشابه سال گذشته به رشد 6 درصدی دست یافته‎اند.

به گزارش روابطعمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، آمار ارائه شده از سوی «گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی» در اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی، نشان میدهد که فرودگاههای کشور در این ماه با 41 هزار و 485 فروند نشست و برخاست و ارسال و پذیرش نزدیک به 55 میلیون کیلوگرم بار به ترتیب به رشدی 7 و 14 درصدی رسیدهاند.

بر همین اساس در این ماه، فرودگاه مهرآباد با میزبانی از 12 هزار و 308 پرواز، اعزام و پذیرش بیش از یک میلیون و 530 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از 10 میلیون و 500 هزار کیلوگرم بار، رتبه نخست پرترافیک‌ترین فرودگاه ایران را به خود اختصاص داده است.

همچنین پس از مهرآباد، فرودگاه مشهد با نشست و برخاست 7704 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از یک میلیون و 120هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از 10 میلیون و 600 کیلوگرم بار در رتبه دوم قرار گرفته است.

فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره) نیز با نشست و برخاست 5456 فروند هواپیما و اعزام و پذیرش نزدیک به 900 هزار مسافر در رتبه سوم قرار دارد اما با ارسال و پذیرش نزدیک به 16 میلیون و 700 هزار کیلوگرم بار، در رتبه نخست ارسال و پذیرش بار قرار گرفته است.

سهم پروازهای داخلی از کل پروازهای این ماه 33 هزار و 296 فروند است که طی آن بیش از به چهار میلیون مسافر و نزدیک به 31 میلیون کیلوگرم بار منتقل شدهاند.

با توجه به اینکه تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد داخلی است در این بخش نیز این فرودگاه طبق آمار آمده در بالا در رتبه نخست قرار داد و پس از آن فرودگاه مشهد با 6452 فروند نشست و برخاست، نزدیک به 920 هزار اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بیش از هفت میلیون کیلوگرم بار در جایگاه دوم و فرودگاه شیراز با 2510 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذیرش بیش از 260 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از یک میلیون و 900 هزار کیلوگرم بار در جایگاه سوم قرار دارد.

سهم پروازهای خارجی مردادماه در فرودگاههای بینالمللی تحت مالکیت شرکت فرودگاهها نیز، نشست و برخاست 8189 فروند هواپیما است که طی آن نزدیک به یک میلیون و 300 هزار مسافر و بیش از 23 میلیون و 600 هزار کیلوگرم بار منتقل شدهاند.

در این بخش هم فرودگاه امام خمینی (ره) با نشست و برخاست 5341 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش نزدیک به 900 هزار مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به 16 میلیون و 700 هزار کیلوگرم بار، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با میزبانی 1252 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از 200 هزار مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به سه میلیون و 500 هزار کیلوگرم بار و فرودگاه اصفهان با نشست و برخاست 371 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از 42 هزار مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به  800 هزار کیلوگرم بار در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتهاند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری