خبر خبر

تقویت بخش خصوصی در صنعت هواپیمایی ضروری است
معاون تجهیزات اداره کل تجهیزات و سامانه‎های فرودگاهی شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران، بر اهمیت حضور بخش خصوصی در نمایشگاه‎های صنعت حمل و نقل هوایی تاکید کرد و آن را یکی از راهکارهای بهبود صنعت هوایی کشور دانست.

عباس وفائی در حاشیه حضور در نخستین نمایشگاه ایروپرشیا در گفتگو با روابط عمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، ضمن تاکید براهمیت حضور شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نمایشگاههای این صنعت گفت: با این حال نمیتوان نقش حضور بخش خصوصی را در چنین نمایشگاههایی نادیده گرفت و باید زمینه را برای حضور فعال آنها فراهم کرد.

وی گفت: باید به منظور پیشرفت صنعت هواپیمایی و جبران عقبماندگیها به دنبال راهکارهایی مانند بهره‎گیری از نیروهای جوان متخصص و آموزشدیده و برقراری ارتباط با دانشگاهها و تاسیس جهاد دانشگاهی و جهاد هوانوردی باشیم تا سرعت پیشرفت بیشتر شود.

وی با اشاره به اینکه در دوران تحریمهای ظالمانه علیه ایران، بسیاری از نیروهای متخصص موفق به جراحی سیستمهای داخلی شدند، افزود: اکنون صنعت هوایی کشور در سطح منطقه وضعیت قابل قبولی دارد که باید برای ارتقای جایگاه آن تلاش کنیم.

معاون تجهیزات اداره کل تجهیزات و سامانههای فرودگاهی ادامه داد: حضور در کرسیهای بینالمللی این صنعت یکی از اقدامات مهم برای ارتقای صنعت هوایی ایران است؛ چراکه برقراری ارتباط با کشورهای دیگر در پذیرش کارشناسان ما در بورسهای تخصصی مؤثر خواهد بود.

وفائی همچنین در مورد غرفه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران گفت: چیدمان غرفه با وجودی که به صورت یکپارچه طراحی شده است اما هر واحد به شکل مناسبی از یکدیگر جدا شدهاند که بیانگر حساسیت عملکرد هر یک از آنهاست.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری