خبر خبر

اطلاعات هوانوردي؛ بستر ايمني پروازها
توليد و انتشار اطلاعات هوانوردي يکي از مهمترين بخش‎هاي صنعت هوانوردي است که بستر انجام پروازهاي ايمن و استاندارد را در سطح ملي و بين‎المللي فراهم مي‎کند. با توجه به اهميت اين فرآيند، 15 مي مصادف با 25 ارديبهشت به روز اطلاعات هوانوردي نامگذاري شده است.

به این مناسبت سرپرست اداره اطلاعات هوانوردی در گفتگو با روابطعمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، با اشاره به اینکه هدف نهایی اطلاعات هوانوردی بسترسازی ایمنی پروازها است، گفت: اداره اطلاعات هوانوردی به عنوان زیرمجموعه ادارهکل کنترل ترافیک هوایی موظف است که اطلاعات هوانوردی را در دو بخش اصلی "اطلاعات پایدار" و "اطلاعات پویا" گردآوری و تولید نموده در اختیار کاربران شامل تمام حوزههای فعال در صنعت هوانوردی اعم از بخشهای مختلف شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان ناظر و حاکمیت، بخشهای نظامی و شرکتهای هواپیمایی قرار دهد.

احمد کاوه فیروز با بیان اینکه اطلاعاتی که در این مجموعه پردازش و در نهایت تولید میشود باید از طریق یکسری مستندات، ضوابط و مکانیزمهای زمانی بینالمللی مشخص به زبان انگلیسی منتشر شود، در مورد نحوه تولید اطلاعات پایدار توضیح داد: این نوع دادهها و اطلاعات دارای تنوع زیادی هستند و بخشهای مختلفی از جمله سازمان هواپیمایی کشوری، اداره کل کنترل ترافیک هوایی، اداره کل ارتباطات و ناوبری، مرکز وارسی پروازی و خدمات هوایی، اداره کل عمران و توسعه فرودگاهها، اداره کل تجهیزات و سامانههای فرودگاهی، اداره کل آتشنشانی و هدایت زمینی هواپیماها، کلیه فرودگاههای کشور و بخشهای نظامی ارائه میشود.

وی با بیان اینکه حجم اطلاعات تولید و پردازش شده در اطلاعات هوانوردی ایران به دلیل وجود گستردگی شبکه مسیرهای هوایی و تعداد زیاد فرودگاههای کشور از تمامی کشورهای منطقه بیشتر است، گفت: اطلاعات ابنیه، مشخصات ایرساید و طرحهای ورودی و خروجی فرودگاهها و فضایی که در آن تردد هوایی انجام میشود و مسیرهایی که این طرحها را به مسیرهای شبکه هوایی کشور وصل میکند از جمله اطلاعاتی است که از منابع فوق دریافت میشود.

وی ادامه داد: طبیعتاً این اطلاعات وقتی که برداشت و یا تولید میشوند باید توسط مرجع دیگری مورد صحتسنجی قرار گیرند و دقت آنها راستی آزمایی شود. برای این کار تکنیکهای مختلفی وجود دارد ولی یکی از مهمترین تکنیکهایی که معمولاً در این حوزه به کار میرود، استفاده از وارسی پروازی است. در این شیوه بعد از اینکه طرح اولیه بر اساس مصوبات کمیته مدیریت فضای اداره کل کنترل ترافیک هوایی، اطلاعات توپوگرافی، عملیاتی و استانداردهای مندرج در سند PANS/OPS، توسط کارشناسان اداره طراحی دستورالعملهای پروازی تعریف شد، برای تهیه گراف به اداره اطلاعات هوانوردی ارسال و توسط کارشناسان حوزه نقشههای هوانوردی به گراف اولیه جهت ارسال به مرکز وارسی پرواز تبدیل میشود. در فرایند وارسی پروازی، طی یک عملیات پرواز این اطلاعات مورد بررسی و صحتسنجی قرار گرفته و در صورت تایید برای نهاییسازی به مجموعه اطلاعات هوانوردی بازگردانده میشود.

کاوهفیروز با بیان اینکه پس از گذر از مراحل بالا و رعایت الزامات کنترل کیفیت مطابق با استاندارد ISO9001-2015 در اداره اطلاعات هوانوردی، مراتب جهت اخذ مجوز سازمان هواپیمایی کشوری ارسال میشود، گفت: این سازمان تاییدکننده نهایی همه دادهها و اطلاعات برای ورود، خروج و یا بهروزرسانی در AIP است و پس از تایید بخشهای مربوطه نسبت به انتشار دادهها و اطلاعات بر اساس مکانیزم زمانی یکپارچه جهانی AIRAC اقدام میشود.

سرپرست اداره اطلاعات هوانوردی گفت: سازمان جهانی هواپیمایی کشوری برای اینکه یک رویه استاندارد زمانی را پیش روی جامعه هوانوردی، اعم از تولیدکننده، انتشاردهنده و استفادهکننده اطلاعات قرار دهد، مفهومی را به اسم AIRAC تولید کرده است که بر اساس آن هر 28 روز به عنوان یک ماه ایکائویی لحاظ شود که محاسبه آن از یک پنجشنبه توافقی آغاز و هر چهار هفته متوالی آن به عنوان یک ماه در نظر گرفته میشود که میتواند زمان اجرای اطلاعات جدید و یا به روز شده باشد.

وی افزود: ایکائو طبق این زمانبندی از کشورها میخواهد تا اطلاعات را زمانی منتشر کنند که حداقل 28 روز قبل از موعد اجرا (معادل یک ماه ایکائویی) منتشر شده و در اختیار کاربران قرار گیرد تا فرصت لازم برای آموزش و آمادهسازی ذینفعان برای وارد کردن اطلاعات بهروز، مطابق با فرمت تعیینشده در سامانه FMS پرواز وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه یکی از دغدغههای فعلی در تولید اطلاعات هوانوردی کشور عدم تجهیز این مجموعه به اتوماسیون بوده که میتواند تاثیر مستقیمی بر کیفیت اطلاعات تولید شده داشته باشد و به منظور حذف و یا به  حداقل رساندن اثر خطای عامل انسانی، سدهای متوالی از سیستم چک انسانی قرارداده شده است، گفت: از آنجایی که ما دارای اتوماسیون نیستیم این موضوع اکنون به یکی از ضعفهای ما در تولید اطلاعات تبدیل شده است؛ یعنی با وجودی که اطلاعات در فرمت استاندارد تولید میشوند اما خروجی آن به شکل کاغذی است در حالی که مصرفکنندگان نیاز دارند تا این اطلاعات را به صورت دیجیتالی و مستقیم از مراکز مدیریت اطلاعات هوانوردی دریافت کنند. اکنون در سطح دنیا خیلی از کشورهای پیشرو این کار را به عنوان یکی از الزامات ایکائو انجام دادهاند و ما نیز موظفیم که این اطلاعات را با این رویکرد تولید کنیم. در این رابطه باید با استفاده از توانمندی داخلی و دانش بینالمللی اقدام عاجلی صورت گیرد تا بتوانیم در بستر اتوماسیون جهانی وارد شده، اطلاعات هوانوردی را به طور مستقیم به کاربران ارائه دهیم.

کاوه فیروز گفت: وجود اتوماسیون باعث میشود که همه فرآیند تولید اطلاعات در یک سامانه و متصل به هم و در مراحلی به صورت خودکار انجام شود که این بر صحت، سرعت و کیفیت اطلاعات اثر مطلوبی می گذارد، اما فقدان این سامانه سبب شده است تا دادهها در بخشهای مستقلی بر اساس توانایی عامل انسانی پردازش شود و در بخشهای دیگری بر اساس پارامترهای مختصاتی به طور دستی به چارت و نقشه تبدیل شود که به ناچار برای جلوگیری از بروز خطای انسانی چندین مرحله ممیزی اطلاعات تعریف میشود تا عدم تطابق اطلاعات و خطای انسانی به حداقل کاهش یابد.

وی با اشاره به اینکه ایکائو پیادهسازی مدیریت کنترل کیفیت را در مدیریتهای اطلاعات هوانوردی الزامی کرده است که این واحد در راستای آن در 26 اسفند 97 موفق به دریافت گواهی آخرین اصلاحیه ایزو 9001 ویرایش 2015 شده است، ادامه داد: امروز هوانوردی دنیا از ما میخواهد که ما نقشههای هوشمند تولید کنیم و درست این است که اینها در یک سیستم یکپارچه متصل به پیکره اطلاعات هوانوردی دنیا تولید و مبادله شود.  

سرپرست اداره اطلاعات هوانوردی همچنین در مورد بخش دوم اطلاعات یعنی اطلاعات پویا گفت: پردازش و تولید اطلاعات پویا در حوزه عملیات این اداره توسط کارشناسان مربوطه به صورت 24 ساعته انجام میشود و طی آن اطلاعات هوانوردی کشور با صدور اطلاعیههای هوانوردی که با نام نوتام شناخته شده است در سه سطح ملی، بینالمللی و برف بهروزرسانی شده و در اختیار کاربران قرار میگیرد.

کاوه فیروز در تشریح وظیفه واحد دادههای پویا ادامه داد: درست است که ما یکسری اطلاعات را قبلا در AIP منتشر کردهایم و در آنجا گفتهایم که چه خدماتی را با چه ویژگیهایی ارائه میدهیم اما نمی شود تضمین کرد که این خدمات بدون قطعی و مداوم وجود داشته باشد. بنابراین اگر کاستی و یا محدودیتی اتفاق بیفتد که بر عملیات ترافیک هوایی تاثیرگذار باشد، قانون به ما اجازه میدهد که این اطلاعات را با قید فوریت و تحت قالب یک اطلاعیه هوانوردی یعنی نوتام در سطوح مذکور منتشر کنیم.

وی توضیح داد: طبق دستورالعمل ایکائو اطلاعات پویا هم باید در بستر اتوماسیون تولید شود تا بر اساس پروتکلهای استاندارد به طور فوری در اختیار کادر پروازی مربوطه قرار گیرد. در واقع نوتام در فرآیندهای جدید تبدیل به ایکس نوتام میشود و ماهیتی کاملاً رقومی با قابلیت بصری پیدا میکند و این امکان را میدهد که شما همواره قادر به ارسال اطلاعات به هواپیماهای در حال پرواز باشید بنابراین ما هم باید اتوماسیونی داشته باشیم و از آن طریق به تولید و انتشار اطلاعات بپردازیم.

وی گفت: یکی دیگر از فعالیتهای حوزه عملیات، اجرای قابلیت فضای منعطف جهت بهرهبرداری حداکثری از ظرفیت فضای کشور است. امروزه در همه کشورهای دنیا این یک مقوله کاملا پذیرفته شده است که هر کشور بر فضای خود حاکمیت دارد و حوزههای کشوری و بخشهای نظامی بنابه مصالحِ ماموریتهایشان باید از فضای کشور بهترین بهرهبرداری را داشته باشند، از این رو سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان حاکمیت و نیز حافظ منافع ذینفعان با مشخص کردن کمیته معینی اقدام به تعریف فضاهای نظامی و کشوری کرده است اما بعضی مواقع این فضاها همپوشانی پیدا میکنند و نیاز به هماهنگی مضاعف خواهد بود. از این رو متقاضی درخواست لازم را مطابق توافقنامه ارائه میکند، پس از بررسی و تایید، تغییر کاربری موقت اِعمال و مراتب به صورت نوتام به کاربران اطلاعرسانی میشود.

یکی دیگر از خدماتی که در مجموعه اطلاعات هوانوردی انجام میشود در زمینه طرح پروازی تکرار شونده برای شرکتهای هواپیمایی است، کاوه فیروز با بیان این مطلب افزود: برای اینکه فرآیند کاری ایرلاینها را آسانتر کنیم و حوزههای فرودگاهی بتوانند میزان ترافیک ورودی و خروجی خود را با استفاده از مکانیزم SLOT متناسب با امکانات و تجهیزات فرودگاهی مدیریت کنند، طبق قانون میتوانیم سال را به دو شش ماه تقسیم کنیم و از شرکتهای هواپیمایی بخواهیم پیرو هماهنگیهایی که با فرودگاههای مبدا و مقصد و سازمان هواپیمایی انجام میدهند طرح پروازیشان را به صورت شش ماهه ارائه کنند؛ یعنی به جای اینکه برای هر پروازشان یک طرح مستقل ارائه شود آن را برای یک دوره شش ماهه و به طور برنامهای تولیدکنند. برای این منظور واحدی به عنوان واحد بررسی RPL داریم که اطلاعات ارسالی را صحتسنجی کرده و با اطلاعات کتاب مرجع هوانوردی کشور و درخواست ایرلاین تطبیق میدهد و پس از آن تبدیل به یکسری پارامتر اطلاعاتی میشوند و در سامانههای ATM که در حوزه کنترل ترافیک هوایی اعم از فرودگاهی و مرکز کنترل است بارگذاری میشوند تا در زمان لازم به صورت فلایت پلن در اختیار همکاران کنترل ترافیک هوایی قرار میگیرد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از وظایفی که از قبل داشتهایم ولی سعی کردیم آن را متمایزتر از گذشته ارائه دهیم حوزه امور مشترکین است که یک درگاه و پل ارتباطی به حوزههای بیرونی محسوب میشود و محصولاتی که ما تولید میکنیم مانند AIP،  نقشههای هوانوردی و چارتها را با قیمتی که حوزه بازرگانی و درآمد مشخص میکنند، در اختیار متقاضیان قرار میدهد.

کاوه فیروز همچنین توضیح داد: آخرین بخش این حوزه بهروزرسانی اطلاعات بر روی زیر پرتال اطلاعات هوانوردی در پرتال شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران است که یکی از بهروزترین زیرپرتالهای شرکت محسوب میشود و خیلی از محصولاتمان را از آنجا به اشتراک میگذاریم. ما به دنبال توسعه آن هستیم تا به عنوان درگاه رسمی شرکت در سطح بینالمللی شناخته شود و از طریق آن با کاهش هزینه تولید اطلاعات و کاهش و حذف تدریجی محصولات کاغذی، بیش از گذشته نقشآفرینی و درآمدزایی کنیم.

وی با اشاره به تحریمهای ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: سال گذشته شرکت پستی DHL که وظیفه ارسال مرسولات پستی اطلاعات هوانوردی در سطح بینالملل را پشتیبانی میکرد، اعلام کرد که دیگر قادر به انجام تعهدات توافق شده نیست، از این رو با همکاری اداره کل تدارکات اقدام لازم جهت عقد قرارداد با شرکت جایگزین به عمل آمد ضمن اینکه به منظور جلوگیری از تاخیر در انجام تعهدات بینالمللی، از قابلیت پرتال اطلاعات هوانوردی به منظور پشتیبانی و اطلاعرسانی به موقع محصولات بهروز شده به کاربران اقدام شد.

سرپرست اداره اطلاعات هوانوردی در پایان با اشاره به اینکه در سال 2005 به دلیل آنکه در منطقه اولین کشوری بودیم که  AIPرا در قالب فرمت سی دی تولید کردیم مورد تقدیر ایکائو قرار گرفتیم اما از آن زمان تاکنون به دلیل عدم تجهیز به سامانه اتوماسیون نتوانستهایم متناسب با استانداردهای روز دنیا در تبادل دادهها و اطلاعات نقشآفرینی کنیم، گفت: اگر ما نتوانیم در تبادل اطلاعات بینالمللی فعال شویم این باعث میشود که مراودات و تعاملات اطلاعاتی ما کاهش یابد در نتیجه ویژگیهای ساختار فضای کشور و فرودگاهها برای استفاده پروازهای بینالمللی که ماهیت اطلاعاتی دارد در اختیار کاربران بینالمللی قرار نگیرد و در نتیجه نتوانیم در زمینههای اقتصادی و درآمدزایی برای شرکت موفق عمل کنیم. امید است با درایت مسئولان ارشد شرکت و توانمندی حوزههای علمی و عملیاتی داخلی، اعم از شرکت، دانشگاهها و مراکز دانش بنیان، در سال جاری نسبت به برطرف شدن مانع موجود اقدام عاجل صورت گیرد.

-------------------------------------
نظرات
محمد() :
سلام. خيلي استفاده کردم از توضيحات جناب آقاي کاوه فيروز. ايشون جزء سرمايه هاي ارزشمند شرکت و باعث افتخار عمليات هوانوردي هستند.
وحيد شاملو() :
روز جهاني اطلاعات هوانوردي را خدمت همکاران متخصص و با دانش اداره اطلاعات هوانوردي تبريک عرض نموده، موفقيت و پيشرفت روز افزون آن مجموعه را آرزومندم

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری