خبر خبر

شورميج، رئيس و مظفر، دبير کميته سرمايه انساني شرکت فرودگاه‎ها شدند
طي ابلاغ رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران علي شورميج به عنوان رئيس و احمد مظفر، به عنوان عضو و دبير کميته سرمايه انساني شرکت منصوب شدند.

به گزارش روابطعمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، سیاوش امیرمکری در این ابلاغها خطاب به علی شورمیج، معاون توسعه مدیریت و منابع و احمد مظفر، مدیرکل آموزش و توسعه نیروی انسانی آوردهاست: در اجرای بند سه جزء (الف) بخشنامه شماره 200/93/13472 تاریخ 7 بهمن 93 سازمان اداری و استخدامی کشور، نظر به تخصص و تجارب ارزشمند و تعهد جنابعالی به موجب این ابلاغ علاوه بر وظایف محوله به این سمت منصوب شدهاید.

وی در بخش دیگری از ابلاغ این دو تن افزوده است: کمیته مذکور برای اجرای برنامه چهارم نقشه راه اصلاح نظام اداری (موضوع مصوبه شماره 206/93/560 تاریخ 20 فروردین 1393 شورای عالی اداری) و موضوعات برگرفته از قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات ذیربط از جمله برنامهریزی و ساماندهی نیروی انسانی، طبقهبندی مشاغل، انتصابات، آموزش و ارزیابی عملکرد کارکنان تشکیل شدهاست.

امیرمکری در ادامه از آنها خواسته است که با بهرهگیری از توان کارشناسی و همکاری سایر اعضا نسبت به تحقق وظایف کمیته شامل موارد زیر اقدام کنند.

-طراحی مدل و تدوین راهبردهای مدیریت سرمایه انسانی شرکت و پیشنهاد آن به شورا برای تصویب

-تدوین راهبری استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات نیروی انسانی شرکت در بستر فناوری اطلاعات

-طراحی و راهبری استقرار نظام برنامهریزی نیروی انسانی شرکت

-استانداردسازی کمیت نیروی انسانی و تهیه برنامه ساماندهی نیروی انسانی شرکت (کاهش نیروی مازاد و تامین نیروی مورد نیاز) و پیشنهاد آن به شورا برای تصویب

-اتخاذ تصمیم برای جذب نیروهای مورد نیاز قبل از اعلام به سازمان اداری و استخدامی کشور و پیشنهاد آن به شورا برای تصویب

-اتخاذ تصمیم در مورد تبدیل وضعیت کارکنان آزمایشی به قطعی مطابق قوانین و مقررات مربوط

-اتخاذ تصمیم در مورد تمدید قرارداد کارکنان پیمانی و قراردادی مطابق قوانین و مقررات مربوط

-اتخاذ تصمیم در مورد بازخرید کارکنان رسمی موضوع تبصره ماده یک آییننامه اجرایی ماده ۴۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴

-نظارت بر حسن اجرای بند ۳ ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

-تنظیم پیشنهاد برای اصلاح طرح طبقهبندی مشاغل اختصاصی شرکت

-تصویب برنامههای آموزشی کارکنان دستگاه مطابق با نظام آموزش کارکنان دولت

-نظارت بر اجرای برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه با هدف جانشین‌پروری

-استقرار نظام انتخاب و انتصاب مدیران مبتنی بر مقررات مربوط

-اتخاذ تصمیم در مورد مسیر ارتقای شغلی کارمندان شرکت مطابق مقررات مربوط

-تصویب برنامه رفاهی کارکنان متناسب با منابع و اعتبارات سالیانه شرکت

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری