خبر خبر

آگهي ارايه خدمات نظافت ترمينال ها، اماکن و ساختمان هاي فرودگاه هاي مشهد و سبزوار
اداره کل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي در نظر دارد بر اساس قانون برگزاري مناقصات، تجديد مناقصه عمومي يک مرحله اي همزمان با ارزيابي کيفي (فشرده، ارايه چهار پاکت همزمان) ارايه خدمات نظافت ترمينال ها، اماکن و ساختمان هاي فرودگاه هاي مشهد و سبزوار به شماره نياز ستاد 2099001578000004 را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار کند.

متقاضیان جهت دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری