مناقصات و مزایدات مناقصات و مزایدات

۲۲ تير ۱۴۰۱
شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در نظر دارد مناقصه پروژه تکميل محوطه زميني فرودگاه اهواز بين المللي شهيد قاسم سليماني اهواز را براساس قانون برگزاري مناقصات و از طريق مناقصه عمومي يک مرحله اي همزمان با ارزيابي کيفي (فشرده)از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد.
۹ شهريور ۱۴۰۰
فرودگاه بين المللي شهيد سپهبد قاسم سليماني اهواز در نظر دارد، جمع آوري و فروش فنس قديم ضلع جنوبي فرودگاه را به صورت مزايده از طريق از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به صورت الکترونيکي به فروش برساند .