نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

شعبات بانک ها (اهواز)

شعبه ی فرودگاه اهواز بانک ملی در سالن ترمینال پرازهای داخلی به منظور خدمت رسانی به مسافرین محترم در ساعات اداری.

همچنین شعبه ی بانک ملی به منظور خدمات ارزی به مسافرین پروازهای خارجی در سالن ترانزیت پروازهای خارجی.