ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آسمان

IRC3710

تهران

طبق برنامه |

100

یکشنبه

11:25

۲۸ بهمن ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA495

تهران

طبق برنامه |

F100

دو شنبه

10:05

۲۹ بهمن ۱۳۹۷

آسمان

IRC3710

تهران

طبق برنامه |

100

دو شنبه

11:55

۲۹ بهمن ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3403

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

دو شنبه

17:10

۲۹ بهمن ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آسمان

IRC3711

تهران

طبق برنامه |

100

یکشنبه

12:25

۲۸ بهمن ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA494

تهران

طبق برنامه |

F100

دو شنبه

10:40

۲۹ بهمن ۱۳۹۷

آسمان

IRC3711

تهران

طبق برنامه |

100

دو شنبه

12:50

۲۹ بهمن ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3402

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

دو شنبه

17:45

۲۹ بهمن ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ