ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA3403

تهران

طبق برنامه |

ATR-42-400

چهار شنبه

07:35

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

آسمان

IRC3962

تهران

طبق برنامه |

B737-400

چهار شنبه

11:00

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

ساها

IRZ168

مشهد

طبق برنامه |

B737-400

چهار شنبه

12:00

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آسمان

IRC3963

تهران

باطل شد |

4

B737-400

سه شنبه

19:10

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3402

تهران

طبق برنامه |

ATR-42-400

چهار شنبه

08:10

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

آسمان

IRC3963

تهران

طبق برنامه |

B737-400

چهار شنبه

12:00

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

ساها

IRZ169

مشهد

طبق برنامه |

737-100

چهار شنبه

13:00

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ