ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA3401

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

چهار شنبه

10:55

۳۰ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC3710

تهران

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

11:20

۳۰ آبان ۱۳۹۷

ساها

IRZ168

مشهد

طبق برنامه |

737-100

چهار شنبه

12:10

۳۰ آبان ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA3402

تهران

پرواز كرد |

1

1397-08-29 21:10

A320

سه شنبه

18:35

۲۹ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3400

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

چهار شنبه

11:30

۳۰ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC3711

تهران

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

12:20

۳۰ آبان ۱۳۹۷

ساها

IRZ169

مشهد

طبق برنامه |

737-100

چهار شنبه

13:10

۳۰ آبان ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ