ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA3401

تهران

طبق برنامه |

ATR72-600

شنبه

10:55

۳۰ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA497

تهران

طبق برنامه |

F100

شنبه

16:30

۳۰ تير ۱۳۹۷

آسمان

IRC3710

تهران

طبق برنامه |

737-600

شنبه

16:40

۳۰ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3403

تهران

طبق برنامه |

ATR72-600

شنبه

19:30

۳۰ تير ۱۳۹۷

آسمان

IRC3970

تهران

طبق برنامه |

A320

شنبه

21:30

۳۰ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA495

تهران

طبق برنامه |

F100

یکشنبه

10:00

۳۱ تير ۱۳۹۷

آسمان

IRC3962

تهران

طبق برنامه |

727-100

یکشنبه

10:30

۳۱ تير ۱۳۹۷

ساها

IRZ168

مشهد

طبق برنامه |

B737-400

یکشنبه

12:00

۳۱ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3403

تهران

طبق برنامه |

ATR72-600

یکشنبه

16:45

۳۱ تير ۱۳۹۷

آسمان

IRC3710

تهران

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

17:00

۳۱ تير ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA3400

تهران

طبق برنامه |

ATR72-600

شنبه

11:30

۳۰ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA266

مشهد

طبق برنامه |

F100

شنبه

17:05

۳۰ تير ۱۳۹۷

آسمان

IRC3711

تهران

طبق برنامه |

737-600

شنبه

17:40

۳۰ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3402

تهران

طبق برنامه |

ATR72-600

شنبه

20:05

۳۰ تير ۱۳۹۷

آسمان

IRC3971

تهران

طبق برنامه |

A320

شنبه

22:30

۳۰ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA494

تهران

طبق برنامه |

F100

یکشنبه

10:45

۳۱ تير ۱۳۹۷

آسمان

IRC3963

تهران

طبق برنامه |

727-100

یکشنبه

11:30

۳۱ تير ۱۳۹۷

ساها

IRZ169

مشهد

طبق برنامه |

737-100

یکشنبه

13:00

۳۱ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3402

تهران

طبق برنامه |

ATR72-600

یکشنبه

17:20

۳۱ تير ۱۳۹۷

آسمان

IRC3711

تهران

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

18:00

۳۱ تير ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ