مدیر کل مدیر کل

 

 

                    ابوذر ضیایی

                              مدیرکل فرودگاههای استان هرمزگان

محل تولد

شهرضا

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مراقبت پرواز - مهندسی نرم افزار کامپیوتر - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( استراتژیک )

سوابق اجرایی و کاری:

معلم منتخب آموزشی سازمان هواپیمایی کشوری - مسئول تیم عملیاتی مراقبت پروازفرودگاه بندرعباس - رئیس اداره مراقبت پرواز فرودگاه بندرعباس - معاون عملیات هوانوردی اداره کل فرودگاه های استان هرمزگان

شماره تلفن مستقیم

076-33611001

شماره تلفن داخلی

8001

معاونت عملیات هوانوردی معاونت عملیات هوانوردی

     علی گل افشان

                   معاونت عملیات هوانوردی

                             

محل تولد

دزفول

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مراقبت پرواز 

سوابق اجرایی و کاری:

کنترلر برج و اپروچ فرودگاه بندرعباس - کنترلر برج فرودگاه اهواز - کنترلر رادار فرودگاه مهرآباد - معاون عملیات هوانوردی اداره کل فرودگاه های استان هرمزگان

شماره تلفن مستقیم

076-33679242

شماره تماس داخلی

8900

معاونت عملیات فرودگاهی معاونت عملیات فرودگاهی

   جمشید دلفاردی

                معاونت عملیات فرودگاهی

محل تولد

جیرفت

سوابق تحصیلی:

کارشناسی الکترونیک - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( تحول

سوابق اجرایی و کاری:

کارشناس الکترونیک هواپیمایی فرودگاه بندرعباس - رئیس فرودگاه ابوموسی - معاونت عملیات فرودگاهی اداره کل فرودگاه های استان هرمزگان

شماره تلفن مستقیم

076-33611037

شماره تلفن داخلی

8902

معاونت اقتصادی و توسعه مدیریت و منابع معاونت اقتصادی و توسعه مدیریت و منابع

 

     کاظم توسلی

    معاونت اقتصادی و توسعه مدیریت و منابع

محل تولد

بندرعباس

سوابق تحصیلی:

مهندسی خاکشناسی – کارشناسی حسابداری – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ( تحول )

سوابق اجرایی و کاری :

کارشناس مسئول درآمد فرودگاه بندرعباس – رئیس اداره امور عمومی فرودگاه بندرعباس – معاونت اقتصادی و توسعه مدیریت اداره کل فرودگاه های استان کرمان – معاونت اقتصادی و توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرودگاه های استان هرمزگان

شماره تماس مستقیم

076-33611051

شماره تلفن داخلی

8200

 

پورتلت‌های تو در تو پورتلت‌های تو در تو