مدیر کل مدیر کل

ابوذر ضیایی

076-33611001

معاونت عملیات هوانوردی معاونت عملیات هوانوردی

علی گل افشان

076-33679242

معاونت عملیات فرودگاهی معاونت عملیات فرودگاهی

جمشید دلفاردی

076-33611037

معاونت اقتصادی و توسعه مدیریت و منابع معاونت اقتصادی و توسعه مدیریت و منابع

کاظم توسلی

076-33611051

 

پورتلت‌های تو در تو پورتلت‌های تو در تو