ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA338

شیراز

طبق برنامه |

A321

دو شنبه

19:30

۵ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7089

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

20:00

۵ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1046

مشهد

طبق برنامه |

A-310-300

دو شنبه

20:45

۵ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

21:00

۵ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5681

تهران

طبق برنامه |

737-600

دو شنبه

22:00

۵ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC644

تهران

طبق برنامه |

737-400

سه شنبه

07:10

۶ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7062

کیش

طبق برنامه |

100

سه شنبه

07:30

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1095

تهران

طبق برنامه |

747

سه شنبه

07:45

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA270

اهواز

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

09:40

۶ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7065

جزیره ابوموسی

طبق برنامه |

100

سه شنبه

10:15

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC647

رشت

طبق برنامه |

737-400

سه شنبه

13:15

۶ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7439

اصفهان

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

13:30

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3797

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

14:45

۶ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7539

کرمانشاه

طبق برنامه |

100

سه شنبه

15:45

۶ تير ۱۳۹۶

ايرتور

IRB944

مشهد

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

16:00

۶ تير ۱۳۹۶

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-9-82

سه شنبه

16:25

۶ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7089

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

18:00

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3702

یزد

طبق برنامه |

727-200

سه شنبه

18:15

۶ تير ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA339

شیراز

طبق برنامه |

A321

دو شنبه

20:15

۵ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7088

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

21:00

۵ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1047

مشهد

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

21:45

۵ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

22:10

۵ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5682

تهران

طبق برنامه |

737-600

دو شنبه

23:00

۵ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7064

جزیره ابوموسی

طبق برنامه |

100

سه شنبه

08:15

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC646

رشت

طبق برنامه |

737-400

سه شنبه

08:20

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1094

تهران

طبق برنامه |

747

سه شنبه

09:45

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA271

اهواز

طبق برنامه |

100

سه شنبه

10:25

۶ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7538

کرمانشاه

طبق برنامه |

100

سه شنبه

11:00

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA257

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

13:05

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC645

تهران

طبق برنامه |

737-400

سه شنبه

14:15

۶ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7439

اصفهان

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

14:30

۶ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS

کیش

طبق برنامه |

MDC-DC-9-82

سه شنبه

15:00

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3703

یزد

طبق برنامه |

727-200

سه شنبه

15:15

۶ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7063

کیش

طبق برنامه |

100

سه شنبه

16:30

۶ تير ۱۳۹۶

ايرتور

IRB945

مشهد

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

17:00

۶ تير ۱۳۹۶

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

17:25

۶ تير ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

فلای دبی

FDB257

دبی

طبق برنامه |

737-800

دو شنبه

19:35

۵ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA676

دبی

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

12:15

۶ تير ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

فلای دبی

FDB258

دبی

دریافت کارت پرواز |

737-600

دو شنبه

20:35

۵ تير ۱۳۹۶