ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

کیش

KIS7062

کیش

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

07:40:00

100

یکشنبه

07:30

۳۰ دی ۱۳۹۷

آسمان

IRC3792

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

07:40:00

ATR-72-500

یکشنبه

07:35

۳۰ دی ۱۳۹۷

آسمان

IRC644

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1, 1, 1, 1

08:05:00

boeing734

یکشنبه

08:05

۳۰ دی ۱۳۹۷

ماهان

IRM1095

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

08:30:00

A300-600

یکشنبه

08:10

۳۰ دی ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4059

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

08:35:00

MDC-DC-9-82

یکشنبه

08:25

۳۰ دی ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3352

کیش

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

08:35:00

ATR-72-500

یکشنبه

08:50

۳۰ دی ۱۳۹۷

کیش

KIS7138

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

12:00

۳۰ دی ۱۳۹۷

آسمان

IRC647

رشت

طبق برنامه |

boeing734

یکشنبه

13:45

۳۰ دی ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3390

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

یکشنبه

14:00

۳۰ دی ۱۳۹۷

کاسپین

CPN6960

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

17:20

۳۰ دی ۱۳۹۷

قشم

QSM1308

تهران

طبق برنامه |

100

یکشنبه

18:20

۳۰ دی ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4039

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-9-82

یکشنبه

19:20

۳۰ دی ۱۳۹۷

کارون

KRU2631

اهواز

طبق برنامه |

100

یکشنبه

20:00

۳۰ دی ۱۳۹۷

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

20:35

۳۰ دی ۱۳۹۷

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه |

A310

یکشنبه

21:00

۳۰ دی ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

یکشنبه

22:55

۳۰ دی ۱۳۹۷

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

دو شنبه

07:35

۱ بهمن ۱۳۹۷

ماهان

IRM1095

تهران

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

08:15

۱ بهمن ۱۳۹۷

قشم

QSM1220

تهران

طبق برنامه |

100

دو شنبه

09:05

۱ بهمن ۱۳۹۷

سپهران

SHI4332

تهران

طبق برنامه |

737-600

دو شنبه

09:45

۱ بهمن ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3364

یزد

طبق برنامه |

ATR-72-500

دو شنبه

12:15

۱ بهمن ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

دو شنبه

13:10

۱ بهمن ۱۳۹۷

قشم

QSM1256

گرگان

طبق برنامه |

100

دو شنبه

14:50

۱ بهمن ۱۳۹۷

کاسپین

CPN6960

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

17:00

۱ بهمن ۱۳۹۷

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

19:35

۱ بهمن ۱۳۹۷

سپهران

SHI4343

مشهد

طبق برنامه |

737-600

دو شنبه

20:05

۱ بهمن ۱۳۹۷

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه |

A310

دو شنبه

21:00

۱ بهمن ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3360

کیش

طبق برنامه |

ATR-72-500

دو شنبه

23:20

۱ بهمن ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA3353

کیش

پرواز کرد |

10

1397-10-30 06:00

ATR-72-500

یکشنبه

06:00

۳۰ دی ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3391

شیراز

پرواز کرد |

9

1397-10-30 06:50

ATR-72-500

یکشنبه

06:50

۳۰ دی ۱۳۹۷

آسمان

IRC3793

شیراز

پرواز کرد |

6

1397-10-30 08:20

ATR-72-500

یکشنبه

08:10

۳۰ دی ۱۳۹۷

کیش

KIS7139

اصفهان

پرواز کرد |

4, 5

1397-10-30 08:30

MD82

یکشنبه

08:15

۳۰ دی ۱۳۹۷

آسمان

IRC646

رشت

پرواز کرد |

7, 8

1397-10-30 08:55

boeing734

یکشنبه

08:50

۳۰ دی ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4058

تهران

در حال سوار شدن |

9

MDC-DC-9-82

یکشنبه

09:15

۳۰ دی ۱۳۹۷

ماهان

IRM1094

تهران

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

A300-600

یکشنبه

09:30

۳۰ دی ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3365

یزد

دریافت کارت پرواز |

10

ATR-72-500

یکشنبه

10:00

۳۰ دی ۱۳۹۷

کیش

KIS7063

کیش

طبق برنامه |

100

یکشنبه

12:45

۳۰ دی ۱۳۹۷

آسمان

IRC645

تهران

طبق برنامه |

boeing734

یکشنبه

14:30

۳۰ دی ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

یکشنبه

15:30

۳۰ دی ۱۳۹۷

کاسپین

CPN6961

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

18:20

۳۰ دی ۱۳۹۷

قشم

QSM1309

تهران

طبق برنامه |

100

یکشنبه

19:00

۳۰ دی ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4038

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-9-82

یکشنبه

20:30

۳۰ دی ۱۳۹۷

کارون

KRU2630

اهواز

طبق برنامه |

100

یکشنبه

20:30

۳۰ دی ۱۳۹۷

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

21:45

۳۰ دی ۱۳۹۷

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه |

A310

یکشنبه

22:10

۳۰ دی ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

دو شنبه

06:30

۱ بهمن ۱۳۹۷

آسمان

IRC3793

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

دو شنبه

08:10

۱ بهمن ۱۳۹۷

ماهان

IRM1094

تهران

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

09:30

۱ بهمن ۱۳۹۷

قشم

QSM1257

گرگان

طبق برنامه |

100

دو شنبه

09:50

۱ بهمن ۱۳۹۷

سپهران

SHI4342

مشهد

طبق برنامه |

737-500

دو شنبه

10:30

۱ بهمن ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3391

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

دو شنبه

15:30

۱ بهمن ۱۳۹۷

قشم

QSM1221

تهران

طبق برنامه |

100

دو شنبه

15:35

۱ بهمن ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3361

کیش

طبق برنامه |

ATR-72-500

دو شنبه

16:45

۱ بهمن ۱۳۹۷

کاسپین

CPN6961

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

17:50

۱ بهمن ۱۳۹۷

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

20:25

۱ بهمن ۱۳۹۷

سپهران

SHI4333

تهران

طبق برنامه |

737-600

دو شنبه

20:50

۱ بهمن ۱۳۹۷

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه |

A310

دو شنبه

22:10

۱ بهمن ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

کیش

KIS6023

دبی

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

11:25

۳۰ دی ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

کیش

KIS6022

دبی

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

12:40

۳۰ دی ۱۳۹۷