ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ايرتور

IRB912

تهران

تاخیر |

MD82

چهار شنبه

20:55

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

ماهان

IRM4593

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

21:05:00

A310

چهار شنبه

21:00

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA458

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

21:15:00

100

چهار شنبه

21:00

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

آسمان

IRC3748

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

22:00:00

100

چهار شنبه

21:15

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

وارش

VRH5814

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

21:45:00

737-300

چهار شنبه

21:30

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3392

شیراز

اعلام ورود |

00:25:00

ATR-72-500

چهار شنبه

23:55

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

ماهان

IRM1095

تهران

طبق برنامه |

A300-600

پنج شنبه

07:30

۱ فروردين ۱۳۹۸

کیش

KIS7062

کیش

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

09:15

۱ فروردين ۱۳۹۸

وارش

VRH5828

ساری

طبق برنامه |

737-300

پنج شنبه

12:00

۱ فروردين ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA3364

یزد

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

12:15

۱ فروردين ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

13:00

۱ فروردين ۱۳۹۸

زاگرس

IZG4059

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

13:50

۱ فروردين ۱۳۹۸

کیش

KIS7138

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

16:45

۱ فروردين ۱۳۹۸

زاگرس

IZG4039

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

19:20

۱ فروردين ۱۳۹۸

ايرتور

IRB8050

تبریز

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

20:30

۱ فروردين ۱۳۹۸

کاسپین

CPN6960

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

20:40

۱ فروردين ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA458

تهران

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

20:40

۱ فروردين ۱۳۹۸

ماهان

IRM4593

تهران

باطل شد |

A310

پنج شنبه

21:00

۱ فروردين ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA3352

کیش

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

23:50

۱ فروردين ۱۳۹۸

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

سپهران

SHI4342

مشهد

پرواز کرد |

5, 6

1397-12-29 20:05

737-500

چهار شنبه

20:05

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4038

تهران

پرواز کرد |

9

1397-12-29 20:40

A320

چهار شنبه

20:30

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

سپهران

SHI4333

تهران

باطل شد |

737-600

چهار شنبه

21:05

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA459

تهران

پرواز کرد |

9

1397-12-29 22:05

100

چهار شنبه

21:35

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

ايرتور

IRB913

تهران

تاخیر - 01:00 |

MD82

چهار شنبه

21:45

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

آسمان

IRC3837

شیراز

پرواز کرد |

7, 8

1397-12-29 22:40

100

چهار شنبه

21:45

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

ماهان

IRM4592

تهران

پرواز کرد |

1, 2, 3

1397-12-29 22:15

A310

چهار شنبه

22:10

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

وارش

VRH5815

تهران

پرواز کرد |

4, 5, 6

1397-12-29 22:50

737-300

چهار شنبه

22:30

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

06:00

۱ فروردين ۱۳۹۸

ماهان

IRM1094

تهران

طبق برنامه |

A300-600

پنج شنبه

09:30

۱ فروردين ۱۳۹۸

کیش

KIS7063

کیش

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

10:00

۱ فروردين ۱۳۹۸

وارش

VRH5827

ساری

طبق برنامه |

737-300

پنج شنبه

13:00

۱ فروردين ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA3391

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

14:25

۱ فروردين ۱۳۹۸

زاگرس

IZG4058

تهران

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

14:40

۱ فروردين ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA3353

کیش

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

17:20

۱ فروردين ۱۳۹۸

کیش

KIS7139

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

17:45

۱ فروردين ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA3382

اصفهان

طبق برنامه |

ATR-72-200/210

پنج شنبه

17:45

۱ فروردين ۱۳۹۸

زاگرس

IZG4038

تهران

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

20:30

۱ فروردين ۱۳۹۸

ايرتور

IRB8051

تبریز

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

21:30

۱ فروردين ۱۳۹۸

کاسپین

CPN6961

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

21:30

۱ فروردين ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA459

تهران

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

21:30

۱ فروردين ۱۳۹۸

ماهان

IRM4592

تهران

باطل شد |

A310

پنج شنبه

22:10

۱ فروردين ۱۳۹۸

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ