ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

کیش

KIS7062

کیش

طبق برنامه |

100

سه شنبه

07:30

۲۰ آذر ۱۳۹۷

آسمان

IRC3792

شیراز

باطل شد |

ATR-72-500

سه شنبه

07:35

۲۰ آذر ۱۳۹۷

ماهان

IRM1095

تهران

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

07:55

۲۰ آذر ۱۳۹۷

آسمان

IRC644

تهران

طبق برنامه |

boeing734

سه شنبه

08:05

۲۰ آذر ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4059

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

08:15

۲۰ آذر ۱۳۹۷

قشم

QSM1220

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

08:45

۲۰ آذر ۱۳۹۷

کیش

KIS7065

جزیره ابوموسی

طبق برنامه |

100

سه شنبه

09:45

۲۰ آذر ۱۳۹۷

پویا

PYA2358

تهران

طبق برنامه |

EMB-145

سه شنبه

10:20

۲۰ آذر ۱۳۹۷

آسمان

IRC647

رشت

طبق برنامه |

boeing734

سه شنبه

13:45

۲۰ آذر ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3390

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

14:00

۲۰ آذر ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

14:10

۲۰ آذر ۱۳۹۷

قشم

QSM1214

تبریز

طبق برنامه |

100

سه شنبه

15:10

۲۰ آذر ۱۳۹۷

آسمان

IRC3794

شیراز

طبق برنامه |

100

سه شنبه

15:35

۲۰ آذر ۱۳۹۷

کیش

KIS7138

اصفهان

باطل شد |

MD82

سه شنبه

16:15

۲۰ آذر ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA256

تهران

طبق برنامه |

A321

سه شنبه

17:45

۲۰ آذر ۱۳۹۷

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

19:05

۲۰ آذر ۱۳۹۷

آسمان

IRC3703

یزد

طبق برنامه |

100

سه شنبه

19:10

۲۰ آذر ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4039

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

19:20

۲۰ آذر ۱۳۹۷

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه |

A310

سه شنبه

21:00

۲۰ آذر ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3352

کیش

باطل شد |

ATR-72-500

سه شنبه

22:20

۲۰ آذر ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3503

کرمان

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

23:20

۲۰ آذر ۱۳۹۷

کیش

KIS7062

کیش

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

07:30

۲۱ آذر ۱۳۹۷

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

چهار شنبه

07:35

۲۱ آذر ۱۳۹۷

ماهان

IRM1095

تهران

طبق برنامه |

A300-600

چهار شنبه

07:50

۲۱ آذر ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4059

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

08:15

۲۱ آذر ۱۳۹۷

سپهران

SHI4332

تهران

طبق برنامه |

737-600

چهار شنبه

09:45

۲۱ آذر ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3364

یزد

طبق برنامه |

ATR-72-500

چهار شنبه

10:50

۲۱ آذر ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

چهار شنبه

14:15

۲۱ آذر ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3390

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

چهار شنبه

15:10

۲۱ آذر ۱۳۹۷

قشم

QSM1220

تهران

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

16:25

۲۱ آذر ۱۳۹۷

آسمان

IRC3836

شیراز

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

17:05

۲۱ آذر ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3360

کیش

طبق برنامه |

ATR-72-500

چهار شنبه

18:20

۲۱ آذر ۱۳۹۷

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

19:05

۲۱ آذر ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4039

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

19:25

۲۱ آذر ۱۳۹۷

سپهران

SHI4343

مشهد

طبق برنامه |

737-600

چهار شنبه

20:20

۲۱ آذر ۱۳۹۷

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه |

A310

چهار شنبه

21:00

۲۱ آذر ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA458

تهران

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

21:00

۲۱ آذر ۱۳۹۷

آسمان

IRC3748

آبادان

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

21:15

۲۱ آذر ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3392

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

چهار شنبه

23:55

۲۱ آذر ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA3391

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

07:00

۲۰ آذر ۱۳۹۷

آسمان

IRC3793

شیراز

باطل شد |

ATR-72-500

سه شنبه

08:10

۲۰ آذر ۱۳۹۷

کیش

KIS7064

جزیره ابوموسی

طبق برنامه |

100

سه شنبه

08:15

۲۰ آذر ۱۳۹۷

آسمان

IRC646

رشت

طبق برنامه |

boeing734

سه شنبه

08:50

۲۰ آذر ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4058

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

09:00

۲۰ آذر ۱۳۹۷

قشم

QSM1215

تبریز

طبق برنامه |

100

سه شنبه

09:25

۲۰ آذر ۱۳۹۷

ماهان

IRM1094

تهران

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

09:30

۲۰ آذر ۱۳۹۷

کیش

KIS7063

کیش

طبق برنامه |

100

سه شنبه

10:30

۲۰ آذر ۱۳۹۷

پویا

PYA2359

تهران

طبق برنامه |

EMB-145

سه شنبه

11:20

۲۰ آذر ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA257

تهران

طبق برنامه |

A321

سه شنبه

12:05

۲۰ آذر ۱۳۹۷

آسمان

IRC645

تهران

طبق برنامه |

boeing734

سه شنبه

14:30

۲۰ آذر ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

15:30

۲۰ آذر ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3353

کیش

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

15:50

۲۰ آذر ۱۳۹۷

قشم

QSM1221

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

15:55

۲۰ آذر ۱۳۹۷

آسمان

IRC3702

یزد

طبق برنامه |

100

سه شنبه

16:10

۲۰ آذر ۱۳۹۷

کیش

KIS7139

اصفهان

باطل شد |

MD82

سه شنبه

17:15

۲۰ آذر ۱۳۹۷

آسمان

IRC3795

شیراز

طبق برنامه |

100

سه شنبه

19:40

۲۰ آذر ۱۳۹۷

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

20:15

۲۰ آذر ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4038

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

20:30

۲۰ آذر ۱۳۹۷

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه |

A310

سه شنبه

22:10

۲۰ آذر ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

چهار شنبه

07:00

۲۱ آذر ۱۳۹۷

آسمان

IRC3793

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

چهار شنبه

08:10

۲۱ آذر ۱۳۹۷

کیش

KIS7063

کیش

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

08:15

۲۱ آذر ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4058

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

09:00

۲۱ آذر ۱۳۹۷

ماهان

IRM1094

تهران

طبق برنامه |

A300-600

چهار شنبه

09:30

۲۱ آذر ۱۳۹۷

سپهران

SHI4342

مشهد

طبق برنامه |

737-500

چهار شنبه

10:30

۲۱ آذر ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3391

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

چهار شنبه

11:35

۲۱ آذر ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3361

کیش

طبق برنامه |

ATR-72-500

چهار شنبه

15:30

۲۱ آذر ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3393

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

چهار شنبه

16:25

۲۱ آذر ۱۳۹۷

قشم

QSM1221

تهران

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

17:05

۲۱ آذر ۱۳۹۷

آسمان

IRC3749

آبادان

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

17:35

۲۱ آذر ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3365

یزد

طبق برنامه |

ATR-72-500

چهار شنبه

18:55

۲۱ آذر ۱۳۹۷

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

20:00

۲۱ آذر ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4038

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

20:30

۲۱ آذر ۱۳۹۷

سپهران

SHI4333

تهران

طبق برنامه |

737-600

چهار شنبه

21:05

۲۱ آذر ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA459

تهران

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

21:35

۲۱ آذر ۱۳۹۷

آسمان

IRC3837

شیراز

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

21:45

۲۱ آذر ۱۳۹۷

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه |

A310

چهار شنبه

22:10

۲۱ آذر ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA676

دبی

طبق برنامه |

A321

سه شنبه

11:15

۲۰ آذر ۱۳۹۷

کیش

KIS6023

دبی

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

11:25

۲۱ آذر ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA677

دبی

طبق برنامه |

A321

سه شنبه

18:40

۲۰ آذر ۱۳۹۷

کیش

KIS6022

دبی

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

12:40

۲۱ آذر ۱۳۹۷