ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

قشم

QSM1226

ساری

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

14:50:00

100

شنبه

14:20

۳۰ تير ۱۳۹۷

کاسپین

CPN6960

تهران

اعلام ورود |

19:10:00

MD82

شنبه

18:20

۳۰ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA256

تهران

تاخیر - 19:25 |

A321

شنبه

18:25

۳۰ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA346

اصفهان

باطل شد |

MD82

شنبه

18:55

۳۰ تير ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4039

تهران

باطل شد |

MD82

شنبه

19:45

۳۰ تير ۱۳۹۷

آسمان

IRC3794

شیراز

طبق برنامه |

100

شنبه

20:10

۳۰ تير ۱۳۹۷

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه |

A310

شنبه

21:00

۳۰ تير ۱۳۹۷

آسمان

IRC3703

یزد

طبق برنامه |

100

شنبه

23:40

۳۰ تير ۱۳۹۷

ماهان

IRM1095

تهران

طبق برنامه |

A300-600

یکشنبه

07:30

۳۱ تير ۱۳۹۷

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

یکشنبه

07:35

۳۱ تير ۱۳۹۷

آسمان

IRC644

تهران

طبق برنامه |

boeing734

یکشنبه

08:05

۳۱ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3352

کیش

طبق برنامه |

ATR-72-500

یکشنبه

08:50

۳۱ تير ۱۳۹۷

کیش

KIS7062

کیش

طبق برنامه |

737-500

یکشنبه

09:00

۳۱ تير ۱۳۹۷

کیش

KIS7065

جزیره ابوموسی

طبق برنامه |

100

یکشنبه

11:00

۳۱ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA231

مشهد

باطل شد |

A320

یکشنبه

11:30

۳۱ تير ۱۳۹۷

ايرتور

IRB912

تهران

باطل شد |

MD82

یکشنبه

12:45

۳۱ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3390

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

یکشنبه

13:25

۳۱ تير ۱۳۹۷

آسمان

IRC647

رشت

طبق برنامه |

boeing734

یکشنبه

13:45

۳۱ تير ۱۳۹۷

کیش

KIS7138

اصفهان

باطل شد |

737-500

یکشنبه

16:15

۳۱ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA456

تهران

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

16:30

۳۱ تير ۱۳۹۷

کارون

KRU2631

اهواز

طبق برنامه |

100

یکشنبه

17:15

۳۱ تير ۱۳۹۷

کاسپین

CPN6960

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

17:35

۳۱ تير ۱۳۹۷

قشم

QSM1308

تهران

باطل شد |

100

یکشنبه

18:10

۳۱ تير ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4039

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

19:20

۳۱ تير ۱۳۹۷

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه |

A310

یکشنبه

21:00

۳۱ تير ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آسمان

IRC645

تهران

پرواز کرد |

6, 7

1397-04-30 15:00

boeing734

شنبه

14:40

۳۰ تير ۱۳۹۷

قشم

QSM1221

تهران

پرواز کرد |

9

1397-04-30 15:40

100

شنبه

15:00

۳۰ تير ۱۳۹۷

کاسپین

CPN6961

تهران

دریافت کارت پرواز |

4, 5

MD82

شنبه

19:10

۳۰ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA347

اصفهان

باطل شد |

MD82

شنبه

19:40

۳۰ تير ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4038

تهران

باطل شد |

MD82

شنبه

20:35

۳۰ تير ۱۳۹۷

آسمان

IRC3702

یزد

طبق برنامه |

100

شنبه

20:40

۳۰ تير ۱۳۹۷

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه |

A310

شنبه

22:10

۳۰ تير ۱۳۹۷

آسمان

IRC3795

شیراز

طبق برنامه |

100

یکشنبه

00:10

۳۱ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3353

کیش

طبق برنامه |

ATR-72-500

یکشنبه

06:00

۳۱ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3391

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

یکشنبه

06:00

۳۱ تير ۱۳۹۷

آسمان

IRC3793

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

یکشنبه

08:10

۳۱ تير ۱۳۹۷

آسمان

IRC646

رشت

طبق برنامه |

boeing734

یکشنبه

08:50

۳۱ تير ۱۳۹۷

ماهان

IRM1094

تهران

طبق برنامه |

A300-600

یکشنبه

09:30

۳۱ تير ۱۳۹۷

کیش

KIS7064

جزیره ابوموسی

طبق برنامه |

737-500

یکشنبه

09:30

۳۱ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3365

یزد

طبق برنامه |

ATR-72-500

یکشنبه

09:30

۳۱ تير ۱۳۹۷

کیش

KIS7063

کیش

طبق برنامه |

737-500

یکشنبه

12:00

۳۱ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA230

مشهد

باطل شد |

A320

یکشنبه

12:15

۳۱ تير ۱۳۹۷

ايرتور

IRB913

تهران

باطل شد |

MD82

یکشنبه

13:45

۳۱ تير ۱۳۹۷

آسمان

IRC645

تهران

طبق برنامه |

boeing734

یکشنبه

14:30

۳۱ تير ۱۳۹۷

کیش

KIS7139

اصفهان

باطل شد |

A320

یکشنبه

17:15

۳۱ تير ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA457

تهران

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

17:15

۳۱ تير ۱۳۹۷

کارون

KRU2630

اهواز

طبق برنامه |

100

یکشنبه

18:00

۳۱ تير ۱۳۹۷

کاسپین

CPN6961

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

18:30

۳۱ تير ۱۳۹۷

قشم

QSM1309

تهران

باطل شد |

100

یکشنبه

19:00

۳۱ تير ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4038

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

20:10

۳۱ تير ۱۳۹۷

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه |

A310

یکشنبه

22:10

۳۱ تير ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

کیش

KIS6023

دبی

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

12:15

۳۱ تير ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA677

دبی

تاخیر - 20:25 |

A321

شنبه

19:25

۳۰ تير ۱۳۹۷

کیش

KIS6022

دبی

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

13:15

۳۱ تير ۱۳۹۷