ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA3366

یزد

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

23:20:00

ATR-72-500

شنبه

23:55

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

ایران ایر

IRA3390

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

23:40:00

ATR-72-500

شنبه

23:55

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

زاگرس

IZG4059

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

07:00

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

ماهان

IRM1095

تهران

باطل شد |

A-310-300

یکشنبه

07:30

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

آسمان

IRC644

تهران

طبق برنامه |

100

یکشنبه

08:10

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

ایران ایر

IRA3457

چابهار

باطل شد |

ATR-72-500

یکشنبه

09:45

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

ايرتور

IRB944

مشهد

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

10:15

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

سپهران

SHI4332

تهران

باطل شد |

737-600

یکشنبه

11:00

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

آتا

TBZ5681

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

12:50

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

ایران ایر

IRA3396

جزیره ابوموسی

طبق برنامه |

ATR-72-500

یکشنبه

13:05

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

کیش

KIS7062

کیش

طبق برنامه |

100

یکشنبه

13:15

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

آسمان

IRC647

رشت

طبق برنامه |

100

یکشنبه

13:20

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

ايرتور

IRB8050

تبریز

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

17:15

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

کیش

KIS7138

اصفهان

طبق برنامه |

100

یکشنبه

17:45

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

کارون

KRU2631

اهواز

طبق برنامه |

100

یکشنبه

18:30

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

18:30

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

قشم

QSM1297

آبادان

طبق برنامه |

100

یکشنبه

19:25

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

وارش

VRH5814

تهران

طبق برنامه |

737-300

یکشنبه

20:45

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه |

A-310-300

یکشنبه

21:00

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA3456

چابهار

باطل شد |

ATR-72-500

یکشنبه

06:20

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

زاگرس

IZG4058

تهران

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

08:00

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

آسمان

IRC646

رشت

طبق برنامه |

100

یکشنبه

08:50

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

ماهان

IRM1094

تهران

باطل شد |

A-310-300

یکشنبه

09:30

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

ایران ایر

IRA3397

جزیره ابوموسی

طبق برنامه |

ATR-72-500

یکشنبه

10:20

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

ايرتور

IRB8051

تبریز

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

11:15

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

سپهران

SHI4333

تهران

باطل شد |

737-500

یکشنبه

12:00

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

آتا

TBZ5682

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

13:50

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

آسمان

IRC645

تهران

طبق برنامه |

100

یکشنبه

13:50

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

کیش

KIS7139

اصفهان

طبق برنامه |

100

یکشنبه

14:00

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

ایران ایر

IRA3391

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

یکشنبه

14:35

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

ايرتور

IRB945

مشهد

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

18:00

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

کیش

KIS7063

کیش

طبق برنامه |

100

یکشنبه

18:30

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

ایران ایر

IRA3353

کیش

طبق برنامه |

ATR-72-500

یکشنبه

18:30

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

کارون

KRU2630

اهواز

طبق برنامه |

100

یکشنبه

19:15

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

19:45

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

قشم

QSM1296

آبادان

طبق برنامه |

100

یکشنبه

20:10

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

وارش

VRH5815

تهران

طبق برنامه |

737-500

یکشنبه

21:45

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه |

A-310-300

یکشنبه

22:10

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ