ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ماهان

IRM4593

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

21:05:00

A310

جمعه

21:00

۲۷ مهر ۱۳۹۷

کارون

KRU2631

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

21:45:00

100

جمعه

21:10

۲۷ مهر ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4059

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

07:10

۲۸ مهر ۱۳۹۷

کیش

KIS7062

کیش

طبق برنامه |

100

شنبه

07:30

۲۸ مهر ۱۳۹۷

ماهان

IRM1095

تهران

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

07:30

۲۸ مهر ۱۳۹۷

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

شنبه

07:35

۲۸ مهر ۱۳۹۷

آسمان

IRC644

تهران

باطل شد |

737-400

شنبه

08:20

۲۸ مهر ۱۳۹۷

قشم

QSM1220

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

09:00

۲۸ مهر ۱۳۹۷

قشم

QSM1214

تبریز

طبق برنامه |

100

شنبه

10:40

۲۸ مهر ۱۳۹۷

آسمان

IRC3977

کرمانشاه

باطل شد |

737-400

شنبه

13:50

۲۸ مهر ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3364

یزد

طبق برنامه |

ATR-72-500

شنبه

13:55

۲۸ مهر ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

شنبه

13:55

۲۸ مهر ۱۳۹۷

قشم

QSM1226

ساری

طبق برنامه |

100

شنبه

14:20

۲۸ مهر ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA256

تهران

طبق برنامه |

A321

شنبه

17:25

۲۸ مهر ۱۳۹۷

قشم

QSM1308

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

18:20

۲۸ مهر ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA346

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

شنبه

18:55

۲۸ مهر ۱۳۹۷

سپهران

SHI4343

مشهد

طبق برنامه |

737-500

شنبه

19:50

۲۸ مهر ۱۳۹۷

آسمان

IRC3794

شیراز

طبق برنامه |

100

شنبه

20:10

۲۸ مهر ۱۳۹۷

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه |

A310

شنبه

21:00

۲۸ مهر ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

زاگرس

IZG4038

تهران

پرواز کرد |

9, 10, 11

1397-07-27 20:25

MD82

جمعه

20:25

۲۷ مهر ۱۳۹۷

کارون

kru2630

اهواز

پرواز کرد |

5, 6, 7

1397-07-27 22:35

100

جمعه

21:45

۲۷ مهر ۱۳۹۷

ماهان

IRM4592

تهران

پرواز کرد |

1, 2, 3

1397-07-27 22:10

A310

جمعه

22:10

۲۷ مهر ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

شنبه

06:00

۲۸ مهر ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4058

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

08:00

۲۸ مهر ۱۳۹۷

آسمان

IRC3793

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

شنبه

08:10

۲۸ مهر ۱۳۹۷

کیش

KIS7063

کیش

طبق برنامه |

100

شنبه

08:30

۲۸ مهر ۱۳۹۷

ماهان

IRM1094

تهران

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

09:30

۲۸ مهر ۱۳۹۷

قشم

QSM1227

ساری

طبق برنامه |

100

شنبه

09:40

۲۸ مهر ۱۳۹۷

قشم

QSM1215

تبریز

طبق برنامه |

100

شنبه

11:35

۲۸ مهر ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA257

تهران

طبق برنامه |

A321

شنبه

12:10

۲۸ مهر ۱۳۹۷

آسمان

IRC645

تهران

باطل شد |

boeing734

شنبه

14:40

۲۸ مهر ۱۳۹۷

قشم

QSM1221

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

15:00

۲۸ مهر ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA347

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

شنبه

19:40

۲۸ مهر ۱۳۹۷

سپهران

SHI4342

مشهد

طبق برنامه |

737-500

شنبه

20:35

۲۸ مهر ۱۳۹۷

آسمان

IRC3795

شیراز

طبق برنامه |

100

شنبه

20:40

۲۸ مهر ۱۳۹۷

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه |

A310

شنبه

22:10

۲۸ مهر ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA676

دبی

طبق برنامه |

A321

شنبه

11:15

۲۸ مهر ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA677

دبی

طبق برنامه |

A321

شنبه

18:25

۲۸ مهر ۱۳۹۷