ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

کیش

KIS7062

کیش

باطل شد |

100

جمعه

07:30

۳ خرداد ۱۳۹۸

آسمان

IRC3792

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

07:20:00

ATR-72-500

جمعه

07:35

۳ خرداد ۱۳۹۸

آسمان

IRC644

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

08:05:00

boeing734

جمعه

08:05

۳ خرداد ۱۳۹۸

زاگرس

IZG4139

مشهد

طبق برنامه |

MD82

جمعه

09:45

۳ خرداد ۱۳۹۸

کارون

KRU2536

لامرد

طبق برنامه |

100

جمعه

11:15

۳ خرداد ۱۳۹۸

آسمان

IRC647

رشت

طبق برنامه |

boeing734

جمعه

13:45

۳ خرداد ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA3390

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

جمعه

13:45

۳ خرداد ۱۳۹۸

زاگرس

IZG4059

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

14:10

۳ خرداد ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

جمعه

14:35

۳ خرداد ۱۳۹۸

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

17:30

۳ خرداد ۱۳۹۸

کاسپین

CPN6960

تهران

باطل شد |

737-500

جمعه

18:25

۳ خرداد ۱۳۹۸

زاگرس

IZG4039

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

19:20

۳ خرداد ۱۳۹۸

ماهان

IRM4593

تهران

باطل شد |

A310

جمعه

21:00

۳ خرداد ۱۳۹۸

کارون

KRU2631

اهواز

طبق برنامه |

100

جمعه

21:30

۳ خرداد ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA3360

کیش

طبق برنامه |

ATR-72-500

جمعه

23:15

۳ خرداد ۱۳۹۸

کیش

KIS7062

کیش

باطل شد |

100

شنبه

07:30

۴ خرداد ۱۳۹۸

ماهان

IRM1095

تهران

طبق برنامه |

A310

شنبه

07:30

۴ خرداد ۱۳۹۸

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

شنبه

07:35

۴ خرداد ۱۳۹۸

آسمان

IRC644

تهران

باطل شد |

boeing734

شنبه

08:05

۴ خرداد ۱۳۹۸

قشم

QSM1220

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

09:25

۴ خرداد ۱۳۹۸

کیش

KIS7065

جزیره ابوموسی

باطل شد |

100

شنبه

09:45

۴ خرداد ۱۳۹۸

سپهران

SHI4332

تهران

طبق برنامه |

737-600

شنبه

10:05

۴ خرداد ۱۳۹۸

قشم

QSM1214

تبریز

طبق برنامه |

100

شنبه

11:00

۴ خرداد ۱۳۹۸

آسمان

IRC3977

کرمانشاه

باطل شد |

boeing734

شنبه

13:40

۴ خرداد ۱۳۹۸

قشم

QSM1226

ساری

طبق برنامه |

100

شنبه

14:45

۴ خرداد ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA3366

یزد

طبق برنامه |

ATR-72-500

شنبه

15:45

۴ خرداد ۱۳۹۸

سپهران

SHI4343

مشهد

طبق برنامه |

737-600

شنبه

16:55

۴ خرداد ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA256

تهران

باطل شد |

A321

شنبه

18:30

۴ خرداد ۱۳۹۸

آسمان

IRC3794

شیراز

طبق برنامه |

100

شنبه

18:45

۴ خرداد ۱۳۹۸

زاگرس

IZG4039

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

19:20

۴ خرداد ۱۳۹۸

کاسپین

CPN6960

تهران

باطل شد |

MD82

شنبه

20:40

۴ خرداد ۱۳۹۸

آسمان

IRC3703

یزد

باطل شد |

100

شنبه

20:40

۴ خرداد ۱۳۹۸

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه |

A310

شنبه

21:00

۴ خرداد ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA3364

یزد

طبق برنامه |

ATR-72-500

شنبه

21:00

۴ خرداد ۱۳۹۸

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

21:20

۴ خرداد ۱۳۹۸

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA3389

شیراز

پرواز کرد |

11

1398-03-03 07:00

ATR-72-500

جمعه

07:00

۳ خرداد ۱۳۹۸

آسمان

IRC3793

شیراز

پرواز کرد |

4, 5

1398-03-03 08:05

ATR-72-200/210

جمعه

08:10

۳ خرداد ۱۳۹۸

کیش

KIS7063

کیش

باطل شد |

100

جمعه

08:15

۳ خرداد ۱۳۹۸

آسمان

IRC646

رشت

در حال سوار شدن |

6, 7, 8

boeing734

جمعه

08:50

۳ خرداد ۱۳۹۸

زاگرس

IZG4138

مشهد

طبق برنامه |

MD82

جمعه

10:35

۳ خرداد ۱۳۹۸

کارون

KRU2537

جزیره سیری

طبق برنامه |

100

جمعه

11:55

۳ خرداد ۱۳۹۸

آسمان

IRC645

تهران

طبق برنامه |

boeing734

جمعه

14:30

۳ خرداد ۱۳۹۸

زاگرس

IZG4058

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

15:00

۳ خرداد ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA3391

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

جمعه

15:05

۳ خرداد ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA3361

کیش

طبق برنامه |

ATR-72-500

جمعه

16:00

۳ خرداد ۱۳۹۸

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

18:30

۳ خرداد ۱۳۹۸

کاسپین

CPN6961

تهران

باطل شد |

737-500

جمعه

18:50

۳ خرداد ۱۳۹۸

زاگرس

IZG4038

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

20:30

۳ خرداد ۱۳۹۸

ماهان

IRM4592

تهران

باطل شد |

A310

جمعه

22:10

۳ خرداد ۱۳۹۸

کارون

KRU2630

اهواز

طبق برنامه |

100

جمعه

22:15

۳ خرداد ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

شنبه

07:00

۴ خرداد ۱۳۹۸

آسمان

IRC3793

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-200/210

شنبه

08:10

۴ خرداد ۱۳۹۸

کیش

KIS7064

جزیره ابوموسی

باطل شد |

100

شنبه

08:15

۴ خرداد ۱۳۹۸

آسمان

IRC3976

کرمانشاه

باطل شد |

boeing734

شنبه

08:50

۴ خرداد ۱۳۹۸

ماهان

IRM1094

تهران

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

09:30

۴ خرداد ۱۳۹۸

قشم

QSM1227

ساری

طبق برنامه |

100

شنبه

10:05

۴ خرداد ۱۳۹۸

کیش

KIS7063

کیش

باطل شد |

100

شنبه

10:30

۴ خرداد ۱۳۹۸

سپهران

SHI4342

مشهد

طبق برنامه |

737-600

شنبه

11:05

۴ خرداد ۱۳۹۸

قشم

QSM1215

تبریز

طبق برنامه |

100

شنبه

11:45

۴ خرداد ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA257

تهران

باطل شد |

A321

شنبه

13:15

۴ خرداد ۱۳۹۸

آسمان

IRC645

تهران

باطل شد |

boeing734

شنبه

14:30

۴ خرداد ۱۳۹۸

قشم

QSM1221

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

15:30

۴ خرداد ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA3393

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

شنبه

17:05

۴ خرداد ۱۳۹۸

آسمان

IRC3702

یزد

باطل شد |

100

شنبه

17:35

۴ خرداد ۱۳۹۸

سپهران

SHI4333

تهران

طبق برنامه |

737-600

شنبه

18:00

۴ خرداد ۱۳۹۸

آسمان

IRC3795

شیراز

طبق برنامه |

100

شنبه

19:15

۴ خرداد ۱۳۹۸

زاگرس

IZG4038

تهران

طبق برنامه |

A320

شنبه

20:30

۴ خرداد ۱۳۹۸

کاسپین

CPN6961

تهران

باطل شد |

737-500

شنبه

21:30

۴ خرداد ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA3361

کیش

طبق برنامه |

ATR-72-500

شنبه

21:40

۴ خرداد ۱۳۹۸

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه |

A310

شنبه

22:10

۴ خرداد ۱۳۹۸

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

22:30

۴ خرداد ۱۳۹۸

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA676

دبی

باطل شد |

A321

شنبه

12:15

۴ خرداد ۱۳۹۸

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA677

دبی

باطل شد |

A321

شنبه

19:25

۴ خرداد ۱۳۹۸