ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA3390

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

23:25:00

ATR-72-500

چهار شنبه

23:55

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

ماهان

IRM1095

تهران

طبق برنامه |

A310

پنج شنبه

07:30

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

07:35

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

کیش

KIS7062

کیش

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

11:30

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

کیش

KIS7138

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

12:45

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA3364

یزد

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

14:00

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

14:05

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

کاسپین

CPN6960

تهران

طبق برنامه |

737-500

پنج شنبه

17:25

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA3360

کیش

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

18:05

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA458

تهران

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

20:45

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه |

A310

پنج شنبه

21:00

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

21:10

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA3390

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

23:00

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ايرتور

IRB913

تهران

پرواز کرد |

9, 10

1398-03-29 23:35

MD82

چهار شنبه

22:30

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

آسمان

IRC3837

شیراز

پرواز کرد |

4, 5

1398-03-30 00:20

100

چهار شنبه

22:30

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

06:30

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

آسمان

IRC3793

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-200/210

پنج شنبه

08:10

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

ماهان

IRM1094

تهران

طبق برنامه |

A300-600

پنج شنبه

09:30

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

کیش

KIS7063

کیش

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

12:15

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

کیش

KIS7139

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

13:45

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA3361

کیش

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

15:15

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA3391

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

15:45

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

کاسپین

CPN6961

تهران

طبق برنامه |

737-500

پنج شنبه

18:25

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA3382

اصفهان

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

18:40

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA459

تهران

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

20:45

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه |

A310

پنج شنبه

22:10

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

22:15

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ