ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA3364

یزد

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

15:30:00

ATR-72-500

پنج شنبه

15:45

۴ بهمن ۱۳۹۷

کیش

KIS7138

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

16:55:00

100

پنج شنبه

16:45

۴ بهمن ۱۳۹۷

ايرتور

IRB912

تهران

تاخیر |

MD82

پنج شنبه

16:45

۴ بهمن ۱۳۹۷

کاسپین

CPN6960

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

20:40

۴ بهمن ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA458

تهران

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

20:40

۴ بهمن ۱۳۹۷

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه |

A310

پنج شنبه

21:00

۴ بهمن ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3352

کیش

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

23:50

۴ بهمن ۱۳۹۷

آسمان

IRC644

تهران

باطل شد |

boeing734

جمعه

08:05

۵ بهمن ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA354

تهران

طبق برنامه |

100

جمعه

08:30

۵ بهمن ۱۳۹۷

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

جمعه

08:35

۵ بهمن ۱۳۹۷

کارون

KRU2536

لامرد

طبق برنامه |

100

جمعه

11:15

۵ بهمن ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3352

کیش

طبق برنامه |

ATR-72-500

جمعه

13:30

۵ بهمن ۱۳۹۷

آسمان

IRC647

رشت

باطل شد |

boeing734

جمعه

13:45

۵ بهمن ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3413

زاهدان

طبق برنامه |

ATR-72-500

جمعه

14:40

۵ بهمن ۱۳۹۷

کاسپین

CPN6960

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

20:00

۵ بهمن ۱۳۹۷

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه |

A310

جمعه

21:00

۵ بهمن ۱۳۹۷

آسمان

IRC3794

شیراز

طبق برنامه |

100

جمعه

21:15

۵ بهمن ۱۳۹۷

کارون

KRU2631

اهواز

طبق برنامه |

100

جمعه

21:30

۵ بهمن ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

جمعه

23:50

۵ بهمن ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA3391

شیراز

پرواز کرد |

9

1397-11-04 14:25

ATR-72-500

پنج شنبه

14:25

۴ بهمن ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3353

کیش

در حال سوار شدن |

9

ATR-72-500

پنج شنبه

17:20

۴ بهمن ۱۳۹۷

کیش

KIS7139

اصفهان

دریافت کارت پرواز |

4, 5, 6

MD82

پنج شنبه

17:45

۴ بهمن ۱۳۹۷

ايرتور

IRB913

تهران

تاخیر - 19:15 |

MD82

پنج شنبه

17:45

۴ بهمن ۱۳۹۷

کاسپین

CPN6961

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

21:30

۴ بهمن ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA459

تهران

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

21:30

۴ بهمن ۱۳۹۷

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه |

A310

پنج شنبه

22:10

۴ بهمن ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3353

کیش

طبق برنامه |

ATR-72-500

جمعه

07:00

۵ بهمن ۱۳۹۷

کیش

KIS7063

کیش

طبق برنامه |

100

جمعه

08:15

۵ بهمن ۱۳۹۷

آسمان

IRC646

رشت

باطل شد |

boeing734

جمعه

08:50

۵ بهمن ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA355

تهران

طبق برنامه |

100

جمعه

09:05

۵ بهمن ۱۳۹۷

آسمان

IRC3793

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

جمعه

09:10

۵ بهمن ۱۳۹۷

کارون

KRU2537

جزیره سیری

طبق برنامه |

100

جمعه

11:55

۵ بهمن ۱۳۹۷

آسمان

IRC645

تهران

باطل شد |

boeing734

جمعه

14:30

۵ بهمن ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3412

زاهدان

طبق برنامه |

ATR-72-500

جمعه

14:40

۵ بهمن ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

جمعه

16:05

۵ بهمن ۱۳۹۷

کاسپین

CPN6961

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

21:00

۵ بهمن ۱۳۹۷

آسمان

IRC3795

شیراز

طبق برنامه |

100

جمعه

22:10

۵ بهمن ۱۳۹۷

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه |

A310

جمعه

22:10

۵ بهمن ۱۳۹۷

کارون

KRU2630

اهواز

طبق برنامه |

100

جمعه

22:15

۵ بهمن ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ