ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA3390

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

23:30:00

ATR-72-500

سه شنبه

23:45

۲۸ خرداد ۱۳۹۸

زاگرس

IZG4059

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

07:20

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

ماهان

IRM1095

تهران

طبق برنامه |

A310

چهار شنبه

07:30

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

آسمان

IRC3792

شیراز

باطل شد |

ATR-72-500

چهار شنبه

07:35

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

سپهران

SHI4332

تهران

طبق برنامه |

737-600

چهار شنبه

10:10

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA3352

کیش

طبق برنامه |

ATR-72-500

چهار شنبه

12:45

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

کیش

KIS7062

کیش

باطل شد |

100

چهار شنبه

13:15

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

چهار شنبه

14:35

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

قشم

QSM1220

تهران

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

16:25

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

سپهران

SHI4343

مشهد

طبق برنامه |

737-600

چهار شنبه

16:55

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

آسمان

IRC3836

شیراز

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

17:50

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

زاگرس

IZG4039

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

19:20

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه |

A310

چهار شنبه

21:00

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

21:15

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

آسمان

IRC3748

آبادان

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

22:00

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA3390

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

چهار شنبه

23:55

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

چهار شنبه

07:00

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

آسمان

IRC3793

شیراز

باطل شد |

ATR-72-200/210

چهار شنبه

08:10

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

زاگرس

IZG4058

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

08:15

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

ماهان

IRM1094

تهران

طبق برنامه |

A300-600

چهار شنبه

09:30

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

سپهران

SHI4342

مشهد

طبق برنامه |

737-600

چهار شنبه

12:00

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

کیش

KIS7063

کیش

باطل شد |

100

چهار شنبه

14:00

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA3353

کیش

طبق برنامه |

ATR-72-500

چهار شنبه

15:40

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA3391

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

چهار شنبه

16:00

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

قشم

QSM1221

تهران

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

17:05

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

آسمان

IRC3749

آبادان

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

18:20

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

سپهران

SHI4333

تهران

طبق برنامه |

737-600

چهار شنبه

19:00

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

زاگرس

IZG4038

تهران

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

20:30

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه |

A310

چهار شنبه

22:10

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

22:30

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

آسمان

IRC3837

شیراز

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

22:30

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

کیش

KIS6023

دبی

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

12:15

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

کیش

KIS6022

دبی

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

13:45

۲۹ خرداد ۱۳۹۸