نمایش محتوا نمایش محتوا

 

اطلاعات پرواز گویا : 199

از سـایــــر استــان ها  : 199 888 34  (013)
 

مرکـز تلفـن گویـا  : 0000 88 34  (013)

دفتر مدیر ترمینال : 200 888 34  (013)

روابـــط عمـومـی : 000 888 34  (013)

دفتــــر مدیـر کـل : 000 888 34  (013)

شمـــاره فـاکـس : 0099 72 33  (013)

شماره سامانه پیام کوتاه : 10001317727176

 

آدرس پستی : رشت – فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت

کدپستی : 35365-41639

 

پست الکترونیک : info.rasht@airport.ir