نمایش محتوا نمایش محتوا

روز                 

شرکت هواپیمایی

شماره پرواز

مسیر

ساعت پرواز

ورود

خروج

شنبه     

عدم برنامه پروازی

یکشنبه   

قشم ایر

1292/3 تهران-سنندج-تهران 12:05 12:45

دوشنبه

آسمان 838/9 تهران-سنندج-تهران 07:20 07:50

سه شنبه    

عدم برنامه پروازی

چهار شنبه       

عدم برنامه پروازی

پنج شنبه  

آسمان 838/9 تهران-سنندج-تهران 07:20 07:50
جمعه قشم ایر 1292/3 تهران-سنندج-تهران 12:05

12:45