نمایش محتوا نمایش محتوا

برنامه هفتگی پروازهای فرودگاه سنندج از تاریخ 97/08/06تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل اعلام می گردد.

روز

شرکت هواپیمایی

شماره پرواز

نوع هواپیما

مسیر

ساعت پرواز

ورود

خروج

شنبه

آسمان

839/838

F100

تهران-سنندج-تهران

11:00

11:50

قشم ایر

1292/1293

F100

تهران-سنندج-تهران

13:00

13:40

یکشنبه

قشم ایر

1292/1293

RJ1H

تهران-سنندج-تهران

10:00

10:40

ایران ایر

218/219

F100

تهران-سنندج-تهران

12:30

13:15

دوشنبه

آسمان

839/838

F100

تهران-سنندج-تهران

11:15

11:55

قشم ایر

1292/1293

F100

تهران-سنندج-تهران

12:50

13:40

سه شنبه

آسمان

839/838

F100

تهران- سنندج-تهران

11:15

11:55

چهارشنبه

آسمان

839/838

F100

تهران-سنندج-تهران

11:15

11:55

ایران ایر

218/219

F100

تهران-سنندج-تهران

11:40

12:25

پنج شنبه

قشم ایر

1292/1293

F100

تهران-سنندج-تهران

11:30

12:15

جمعه

قشم ایر

1292/1293

RJ1H

تهران-سنندج-تهران

09:20

09:55