نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

پارکينگ فرودگاه سنندج

چون عرض فرودگاه کم است پارکینگ در محوطه بیرونی فرودگاه است و کنترلی از نظر مسئولیت و دریافت هزینه ندارد . پارکینگ اختصاصی و کنترل شده فعلا نداریم .