نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

مديران (فرودگاه سنندج)

آقای مهندس محسن سیف زاده      مدیر فرودگاه سنندج      33774060

آقای مهندس ارشاد حاتمی            معاون فرودگاه سنندج     33774061