نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

دستگاههاي خودپرداز سنندج

در حال حاضر تنها دستگاه خودپرداز بانک ملی در حال سرویس دهی به مسافرین می باشد.