نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

دستگاه خود پرداز (فرودگاه بين المللي يزد)

 

دو عدد دستگاه خود پرداز در ترمینال شماره یک فرودگاه مستقر می باشد.