تلفن های پاسخگو تلفن های پاسخگو

تلفن های پاسخگو

تلفن خانه: 08334245305
نمابر:  34240004 - 083
دفتر مدیرکل:  34244442 - 083
اطلاعات پرواز تماس از داخل شهر کرمانشاه: 199
اطلاعات پرواز تماس از خارج شهر کرمانشاه: 083-31492199