برنامه پروازی حج تمتع سال 98 برنامه پروازی حج تمتع سال 98


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مقصد
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
نوع پرواز
نوع پرواز
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1582 گرگان جده پرواز کرد ۰۲:۵۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ خروجي 38027-38051-49008
ايران اير 1570 بيرجند مدينه طبق برنامه ۰۴:۴۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ خروجي 39041-39016-39505
ايران اير 1554 اصفهان جده پرواز کرد ۰۵:۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ خروجي 13091-13082
ايران اير 1578 بيرجند مدينه طبق برنامه ۰۵:۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ خروجي 39387-39505
ايران اير 1576 زاهدان جده پرواز کرد ۰۷:۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ خروجي 23010-23008-23031
ايران اير 1566 امام خميني مدينه طبق برنامه ۰۷:۳۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ خروجي
ايران اير 1562 زاهدان جده پرواز کرد ۰۸:۳۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ خروجي 23029-23031
ايران اير 1556 مشهد مدينه پرواز کرد ۱۰:۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ خروجي 19081.19376.50160.19464
ايران اير 1558 گرگان جده پرواز کرد ۱۰:۵۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ خروجي 38328-38078
ايران اير 1568 امام خميني جده طبق برنامه ۱۳:۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ خروجي
ايران اير 1574 اصفهان جده پرواز کرد ۱۸:۴۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ خروجي 13082-13790
ايران اير 1572 امام خميني جده طبق برنامه ۲۰:۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ خروجي
ايران اير 1564 ساري - دشت ناز مدينه پرواز کرد ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ خروجي 30293-30060-30063
ايران اير 1552 ساري - دشت ناز مدينه پرواز کرد ۲۱:۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ خروجي 30026-30056-30293
ايران اير 1560 مشهد مدينه پرواز کرد ۲۳:۵۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ خروجي 19464.19037.50166.49008
ايران اير 1404 زاهدان جده پرواز کرد ۰۱:۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ خروجي 23129-23029-23015
ايران اير 1420 بيرجند مدينه طبق برنامه ۰۲:۵۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ خروجي
ايران اير 1428 مشهد مدينه طبق برنامه ۰۵:۴۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ خروجي 19037.40009.19203
ايران اير 1418 گرگان جده پرواز کرد ۰۶:۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ خروجي 38079-38068-38077
ايران اير 1416 بيرجند مدينه طبق برنامه ۰۶:۴۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ خروجي
ايران اير 1424 زاهدان جده پرواز کرد ۰۷:۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ خروجي 23015-23001-23008-23011
ايران اير 1412 اصفهان جده پرواز کرد ۰۹:۴۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ خروجي 13103-13117
ايران اير 1434 امام خميني مدينه طبق برنامه ۱۱:۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ خروجي
ايران اير 1400 اصفهان جده طبق برنامه ۱۸:۴۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ خروجي 13282-49008-13005
ايران اير 1408 گرگان جده طبق برنامه ۲۰:۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ خروجي 38077-38043
ايران اير 1402 امام خميني مدينه طبق برنامه ۲۰:۵۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ خروجي
ايران اير 1406 امام خميني مدينه طبق برنامه ۲۰:۵۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ خروجي
ايران اير 1422 امام خميني جده طبق برنامه ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ خروجي
ايران اير 1414 ساري - دشت ناز مدينه طبق برنامه ۲۲:۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ خروجي
ايران اير 1430 مشهد مدينه طبق برنامه ۲۲:۵۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ خروجي 19118.49008.19165
ايران اير 1410 ساري - دشت ناز مدينه طبق برنامه ۲۲:۵۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ خروجي
ايران اير 1524 امام خميني جده طبق برنامه ۰۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ خروجي
ايران اير 1528 کرمان مدينه طبق برنامه ۰۶:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ خروجي 26001 - 26033
ايران اير 1520 مشهد مدينه طبق برنامه ۰۶:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ خروجي 19463.40103.19006
ايران اير 1500 بيرجند مدينه طبق برنامه ۰۷:۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ خروجي
ايران اير 1504 اصفهان جده طبق برنامه ۰۷:۴۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ خروجي 13047-13005
ايران اير 1516 گرگان جده طبق برنامه ۰۸:۵۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ خروجي 38043-38023-38072-49008
ايران اير 1522 گرگان جده طبق برنامه ۱۰:۵۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ خروجي
ايران اير 1512 گرگان جده طبق برنامه ۱۲:۵۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ خروجي 38007-38325-38325-38032
ايران اير 1530 زاهدان جده طبق برنامه ۱۷:۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ خروجي
ايران اير 1526 امام خميني جده طبق برنامه ۱۹:۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ خروجي
ايران اير 1510 مشهد مدينه طبق برنامه ۱۹:۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ خروجي
ايران اير 1502 امام خميني مدينه طبق برنامه ۲۰:۵۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ خروجي
ايران اير 1518 زاهدان جده طبق برنامه ۲۱:۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ خروجي
ايران اير 1508 اصفهان جده طبق برنامه ۲۳:۴۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ خروجي 13898
ايران اير 1514 امام خميني مدينه طبق برنامه ۲۳:۵۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ خروجي
ايران اير 1506 ساري - دشت ناز مدينه طبق برنامه ۲۳:۵۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ خروجي
ايران اير 1478 کرمانشاه جده طبق برنامه ۰۳:۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ خروجي
ايران اير 1464 امام خميني مدينه طبق برنامه ۰۳:۵۰ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ خروجي
ايران اير 1474 کرمان مدينه طبق برنامه ۰۶:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ خروجي 26001-26022-26030