معاونین مدیرعامل معاونین مدیرعامل

سعيد اکبري
معاون عمليات هوانوردي
بیشتر...
محمدرضا امامي
معاون توسعه مديريت و منابع
بیشتر...
حميدرضا سيدي
 معاون برنامه ريزي و نظارت
بیشتر...