معاونین مدیرعامل به ترتیب حروف الفبا معاونین مدیرعامل به ترتیب حروف الفبا

علي شورميج
معاون توسعه مديريت و منابع و رئيس شوراي فرهنگي
بیشتر...
مصطفي صفايي
معاون عمليات فرودگاهي
بیشتر...
احمد مظفر
معاون برنامه ريزي، نظارت و امور اقتصادي
بیشتر...
مسعود نيکبخت
معاون عمليات هوانوردي
بیشتر...