معاونین مدیرعامل به ترتیب حروف الفبا معاونین مدیرعامل به ترتیب حروف الفبا

اميرحسين تابع جماعت
معاون برنامه ريزي، نظارت و امور اقتصادي
بیشتر...
محمدحسين رئيسي
معاون توسعه مديريت و منابع
بیشتر...
فرشيد گليج
معاون عمليات فرودگاهي
بیشتر...
مسعود نيکبخت
معاون عمليات هوانوردي
بیشتر...