معاونین مدیرعامل به ترتیب حروف الفبا معاونین مدیرعامل به ترتیب حروف الفبا

فرشيد گليج
معاون عمليات فرودگاهي
بیشتر...
مسعود نيکبخت
معاون عمليات هوانوردي
بیشتر...