مشاورین مدیرعامل مشاورین مدیرعامل

يداله آقائي صائم
مشاور مديرعامل و مدير روابط عمومي
بیشتر...
حميد رضا اکبري مقدم
مشاور و دستيار ويژه مدير عامل
بیشتر...
ناصر بابانتاج
مشاور عالي در مسائل امنيتي فرودگاه هاي کشور
بیشتر...
بهمن باقري
مشاور مديرعامل و مدير پروژه نظارت بر کيفيت خدمات فرودگاهي
بیشتر...
مجتبي توکليان
مشاور مدير عامل در امور پارلماني و هماهنگي امور دولت و معاونتهاي رياست جمهوري
بیشتر...
علي شورميج
مشاور مدير عامل در امور حاکميت شرکتي
بیشتر...
محمد عباسي
مشاورمديرعامل و رئيس ستاد اقامه نماز
بیشتر...
سيداحمد مومني رخ
مشاور عالی مدیرعامل در امور عملیات هوانوردی
بیشتر...