مشاورین مدیرعامل به ترتیب حروف الفبا مشاورین مدیرعامل به ترتیب حروف الفبا

ناصر بابانتاج
مشاور عالي در مسائل امنيتي فرودگاه هاي کشور
بیشتر...
غلامرضا رستميان
مشاور اجرايي مدير عامل در امور فرودگاه ها
بیشتر...
پروانه سهرابي
مشاور مدير عامل در امور بانوان
بیشتر...
رضا فرهبد
مشاور مدير عامل در امور ايثارگران
بیشتر...