نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

۵ آبان ۱۴۰۰
در کمال اندوه، باخبر شديم آقاي مصطفي موسي زاده همکار شاغل در فرودگاه رفسنجان در فراق جانسوز پدر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۵ آبان ۱۴۰۰
در کمال اندوه، باخبر شديم آقاي مهدي حسيني همکار شاغل در معاونت عمليات هوانوردي در فراق جانسوز پدر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۴ آبان ۱۴۰۰
در کمال اندوه، باخبر شديم آقاي مهدي حسيني همکار شاغل در معاونت عمليات هوانوردي در فراق جانسوز پدر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۴ آبان ۱۴۰۰
در کمال اندوه، باخبر شديم آقاي مجتبي رنجبر مدير ايمني و عمليات اضطراري و نظارت بر کيفيت خدمات فرودگاهي در فراق جانسوز پدر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۳ آبان ۱۴۰۰
در کمال اندوه، باخبر شديم آقاي ابوذر ضيايي مديرکل فرودگاه هاي استان هرمزگان در فراق جانسوز پدر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۱ آبان ۱۴۰۰
در کمال اندوه، باخبر شديم آقاي احسان محمد سليمي همکار محترم شاغل در اداره اطلاعات هوانوردي به رحمت ايزدي پيوستند.
۲۴ مهر ۱۴۰۰
در کمال اندوه، باخبر شديم با آقاي شهير قيم همکار محترم شاغل در اداره کل کنترل ترافيک هوايي در فراق جانسوز برادر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۲۱ مهر ۱۴۰۰
در کمال اندوه، باخبر شديم با آقاي سيد عباس حجتي همکار محترم شاغل در اداره ساختمان و توسعه در فراق جانسوز مادر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۲۱ مهر ۱۴۰۰
در کمال اندوه، باخبر شديم با آقاي علي اخوت همکار محترم شاغل در اداره ساختمان در فراق جانسوز مادر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۱۸ مهر ۱۴۰۰
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي حفظ اله مقتدري، همکار محترم واحد خدمات فرودگاه بين المللي شيراز دارفاني را وداع گفت.
۱۴ مهر ۱۴۰۰
در کمال اندوه، باخبر شديم با آقاي محمدحسين دقيانوس همکار محترم شاغل در اداره کل حراست و امنيت فرودگاهي در فراق جانسوز خواهر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۱۲ مهر ۱۴۰۰
در کمال اندوه، باخبر شديم با آقاي حسين حبيبي همکار محترم شاغل در اداره کل عمران و توسعه فرودگاه ها در فراق جانسوز مادر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۱۲ مهر ۱۴۰۰
در کمال اندوه، باخبر شديم با آقاي علي خسروي باشي همکار محترم شاغل در اداره مراقبت پرواز فرودگاه مهرآباد در فراق جانسوز پدر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۷ مهر ۱۴۰۰
در کمال اندوه، باخبر شديم همکارمان آقاي جابر روشني شاغل در فرودگاه گرگان دار فاني را وداع و به ديار باقي شتافت.
۷ مهر ۱۴۰۰
در کمال اندوه، باخبر شديم با آقاي عيسي تازيکه همکار محترم شاغل در فرودگاه گرگان در فراق جانسوز خواهر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۷ مهر ۱۴۰۰
در کمال اندوه، باخبر شديم با آقاي حسن نداف باشي همکار محترم شاغل در اداره کل حراست و امنيت فرودگاهي در فراق جانسوز پدر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۳ مهر ۱۴۰۰
در کمال اندوه، باخبر شديم خانم دادخواهان همکار محترم شاغل در فرودگاه مهرآباد در فراق جانسوز پدر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۲۸ شهريور ۱۴۰۰
در کمال اندوه، باخبر شديم آقاي مرجاني همکار محترم شاغل در فرودگاه سيرجان در فراق جانسوز مادر گراميشان به سوگ نشسته اند.
۲۴ شهريور ۱۴۰۰
مطلع شديم آقاي آنه قلي آرتقي همکار محترم شاغل در فرودگاه کلاله در فراق جانسوز پدر گراميشان عزادار شده اند.
۲۴ شهريور ۱۴۰۰
مطلع شديم آقاي جمشيد پورمير رئيس فرودگاه زابل در فراق جانسوز درگذشت مادر گراميشان داغدار و عزادار شده اند.