قوانین و مقررات مربوط به مناقصات، مزایدات (خرید و فروش) قوانین و مقررات مربوط به مناقصات، مزایدات (خرید و فروش)