انتشار داده ها و نقشه های هوانوردی انتشار داده ها و نقشه های هوانوردی

بازگشت
عنوان خدمت کلان  عنوان خدمت شناسه خدمت  الگوی خدمت شرح کامل خدمت نوع خدمت نوع مخاطبین ماهیت خدمت سطح خدمت رویداد مرتبط ماهیت الکترونیکی نحوه شروع خدمت مدارک مورد نیاز خدمت آدرس اینترنتی خدمت سامانه مرتبط با خدمت  سنجه  نام قانون نوع قانون شرح مختصر لینک قانون در اینترنت  عنوان فایل  توضیحات  مبلغ پرداختی  شماره حساب  نام صاحب حساب نام بانک  کارمزد دفتر ارائه دهنده  پرداخت الکترونیک  توضیحات  اطلاع رسانی درمرحله درخواست  درمرحله تولید درمرحله ارائه نتیجه نام دستگاه مادر نام سامانه مرتبط خدمت مرتبط فیلدهای ارتباطی مبلغ پرداختی برای استعلام نوع استعلام توضیحات استعلام  زمان تخمینی استعلام دوره زمانی مدت اعتبار دوره زمانی عنوان فرایند شناسه فرایند  فرایند پیش فرض برای نمایش فرایند پیگیری تعداد خدمت گیرندگان  دوره زمانی  متوسط زمان خدمت  دوره زمانی  تعداد تواتر دوره تواتر تعداد مراجعه حضوری  فصل ارائه خدمت شرایط دریافت خدمت  آیکون خدمت  خدمت منجر به صدور مجوزمی شود  خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود  استعلام الکترونیک  زمان اعتبار دوره زمانی اعتبار هزینه تراکنش  نسخه قبلی خدمت  تایید شده توسط سازمان  نمایش در پرتال فسخ خدمت  قابل پیگیری  تایید شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور خدمت ضروری  تگ خدمت  بیانیه 
G to C G to B G to G تولد آموزش سلامت مالیات کسب و کار تامین اجتماعی ثبت مالکیت تاسیسات شهری بیمه ازدواج بازنشستگی مدارک و گواهینامه ها وفات  سایر الکترونیکی فعلا غیر الکترونیکی ذاتا غیر الکترونیکی محرمانه میز  خدمت حضوری رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات 
 انتشار داده ها و نقشه های هوانوردی انتشار نقشه های هوانوردی 13052792100 آموزش، پژوهش، فرهنگسازی اداره اطلاعات هوانوردي از ادارات زیرمجموعه اداره کل کنترل ترافیک هوایی مسئول دریافت داده های هوانوردی، پایش و پردازش این داده های دریافتی از تولیدکنندگان اولیه و ارائه اطلاعات پردازش شده در قالب نقشه ها و اطلاعات پایدار و پویا به دریافت کنندگان خدمات هوانوردی از قبیل شرکت های هواپیمایی (داخلی و بین المللی)، سازمان ها و ارگانهای نظامی، شرکت های ارايه دهنده خدمات اطلاعات هوانوردی نظیر جپسن، لوفت هانزا سیستم و سایر شرکت ها و سازمان های ارايه دهنده خدمات ناوبری و فرودگاهی است. بر اساس مستندات سازمان جهانی و قوانین ملی شامل ضمیمه های 3 و 15 پیمان شیکاگو، تمام اطلاعات هوانوردی پس از سیر اين مراحل از طریق محصولات این اداره به ذینفعان ارايه می شودکه این امر می تواند به صورت نسخه های سخت افزاری و یا با بارگذاری در سایت شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران عرضه شود.   بله بله بله شرکت های هواپیمایی /کلیه سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی/ مردم  حاکمیتی ملی                           بله بله      تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها    بله http://efpl.airport.ir خیر نقشه بر اساس قوانین  ملی، بین المللی ایکائو Aeronautical Information Services انكس 15 قوانین بین المللی    http:/ww/w.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر   ملی بله     ملی بله     ملی بله     ملی بله   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به تعداد فرودگاه ماه 1 ماه 1 ماه 0 به ازای هر تغییر     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بله بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی
انتشار داده های هوانوردی پایدار AIP 13052792101 آموزش، پژوهش، فرهنگسازی این نوع داده‎ها و اطلاعات دارای تنوع زیادی هستند و بخش‎های مختلفی از جمله سازمان هواپیمایی کشوری، اداره کل کنترل ترافیک هوایی، اداره کل ارتباطات و ناوبری، مرکز وارسی پروازی و خدمات هوایی، اداره کل عمران و توسعه فرودگاه‎ها، اداره کل تجهیزات و سامانه‎های فرودگاهی، اداره کل آتشنشانی و هدایت زمینی هواپیماها، کلیه فرودگاه‎های کشور و بخش‎های نظامی ارائه می‎شود. این اطلاعات وقتی که برداشت و یا تولید می‎شوند باید توسط مرجع دیگری مورد صحت‎سنجی قرار گیرند و دقت آنها راستی آزمایی شود. برای این کار تکنیک‎های مختلفی وجود دارد ولی یکی از مهمترین تکنیک‎هایی که معمولاً در این حوزه به کار می‎رود، استفاده از وارسی پروازی است. در این شیوه بعد از اینکه طرح‎ اولیه بر اساس مصوبات کمیته مدیریت فضای اداره کل کنترل ترافیک هوایی، اطلاعات توپوگرافی، عملیاتی و استانداردهای مندرج در سند PANS/OPS، توسط کارشناسان اداره طراحی دستورالعمل‎های پروازی تعریف شد، برای تهیه گراف به اداره اطلاعات هوانوردی ارسال و توسط کارشناسان حوزه نقشه‎های هوانوردی به گراف اولیه جهت ارسال به مرکز وارسی پرواز تبدیل می‎شود. در فرایند وارسی پروازی، طی یک عملیات پرواز این اطلاعات مورد بررسی و صحت‎سنجی قرار گرفته و در صورت تایید برای نهایی‎سازی به مجموعه اطلاعات هوانوردی بازگردانده می‎شود.پس از گذر از مراحل بالا و رعایت الزامات کنترل کیفیت مطابق با استاندارد ISO9001-2015 در اداره اطلاعات هوانوردی، مراتب جهت اخذ مجوز سازمان هواپیمایی کشوری ارسال می‎شود، گفت: این سازمان تاییدکننده نهایی همه داده‎ها و اطلاعات برای ورود، خروج و یا به‎روزرسانی در AIP است و پس از تایید بخش‎های مربوطه نسبت به انتشار داده‎ها و اطلاعات بر اساس مکانیزم زمانی یکپارچه جهانی AIRAC اقدام می‎شود.
توليد اطلاعات در قالب كتاب اطلاعات هوانوردي (AIP)  كه مرجع اطلاعات ثابت هوانوردي كشور است براساس مکانیزم زمانبندی شده مورد توافق بین المللی (AIRAC)  مبنی بر تولید و انتشار محصولات جدید و یا اصلاح و به روز رسانی اطلاعاتی قبلی با فواصل زمانی 28 روز را همواره رعایت مي كند و در صورت نیاز عملیاتی، تولید و انتشار اطلاعیه های هوانوردی مضاعف(نوتام) را که در حکم تبصره هايي است که خارج از بازه زمانی یاد شده به اطلاعات مندرج در کتاب AIP  وارد مي شود
بله بله بله شرکت های هواپیمایی /کلیه سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی/ مردم  حاکمیتی ملی                           بله بله      تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها    بله http://efpl.airport.ir خیر گزارش بر اساس قوانین  ملی، بین المللی ایکائو Aeronautical Information Services انكس 16 قوانین بین المللی    http:/ww/w.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر   ملی بله     ملی بله     ملی بله     ملی بله   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به تعداد فرودگاه ماه 1 ماه 1 ماه 0 به ازای هر تغییر     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بله بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی