خدمات اطلاع رسانی و اعلان پرواز خدمات اطلاع رسانی و اعلان پرواز

بازگشت
عنوان خدمت کلان  عنوان خدمت شناسه خدمت  الگوی خدمت شرح کامل خدمت نوع خدمت نوع مخاطبین ماهیت خدمت سطح خدمت رویداد مرتبط ماهیت الکترونیکی نحوه شروع خدمت مدارک مورد نیاز خدمت آدرس اینترنتی خدمت سامانه مرتبط با خدمت  سنجه  نام قانون نوع قانون شرح مختصر لینک قانون در اینترنت  عنوان فایل  توضیحات  مبلغ پرداختی  شماره حساب  نام صاحب حساب نام بانک  کارمزد دفتر ارائه دهنده  پرداخت الکترونیک  توضیحات  اطلاع رسانی درمرحله درخواست  درمرحله تولید درمرحله ارائه نتیجه نام دستگاه مادر نام سامانه مرتبط خدمت مرتبط فیلدهای ارتباطی مبلغ پرداختی برای استعلام نوع استعلام توضیحات استعلام  زمان تخمینی استعلام دوره زمانی مدت اعتبار دوره زمانی عنوان فرایند شناسه فرایند  فرایند پیش فرض برای نمایش فرایند پیگیری تعداد خدمت گیرندگان  دوره زمانی  متوسط زمان خدمت  دوره زمانی  تعداد تواتر دوره تواتر تعداد مراجعه حضوری  فصل ارائه خدمت شرایط دریافت خدمت  آیکون خدمت  خدمت منجر به صدور مجوزمی شود  خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود  استعلام الکترونیک  زمان اعتبار دوره زمانی اعتبار هزینه تراکنش  نسخه قبلی خدمت  تایید شده توسط سازمان  نمایش در پرتال فسخ خدمت  قابل پیگیری  تایید شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور خدمت ضروری  تگ خدمت  بیانیه       
G to C G to B G to G تولد آموزش سلامت مالیات کسب و کار تامین اجتماعی ثبت مالکیت تاسیسات شهری بیمه ازدواج بازنشستگی مدارک و گواهینامه ها وفات  سایر الکترونیکی فعلا غیر الکترونیکی ذاتا غیر الکترونیکی محرمانه میز  خدمت حضوری رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات       
خدمات اطلاع رسانی و اعلان پرواز  ارائه خدمات اطلاع رسانی و اعلان پرواز 13051757100 آمار و اطلاعات اطلاع رساني مشخصات پرواز هاي مسافري (ورودي –خروجي) و اعلام وضعيت پرواز ها بله بله بله مردم / بخش خصوصی  /کلیه سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی  تصدی گری کشوری         بله                   بله     تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها ، فرارسیدن زمان مشخص ، رخ دادن رویدادی مشخص   بله http://efpl.airport.ir خیر پرواز اساسنامه شرکت فرودگاهها و قانون پنجم توسعه قوانین بین المللی  اطلاع رسانی مشخصات پروازهای مسافری (ورودی- خروجی) و اعلام وضعیت پروازها http://www.dadgostary-tehran.ir خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اینترنت کشوری  بله   اینترنت کشوری  بله   سایر کشوری  خیر   سایر کشوری  خیر   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اعلان پرواز 936357 خیر خیر به ازای هر پرواز سال 1 ساعت 1 روز 1 یکبار برای همیشه  افراد با مراجعه به پرتال می توانند اطلاع رساني مشخصات پرواز هاي مسافري (ورودي –خروجي) و اعلام وضعيت پرواز ها دسترسی داشته باشند   نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بله بعد ا زاتمام عملیات  بله بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی