صدور مجوز ساخت و ساز، نصب دکل مخابراتی و برق در حریم فرودگاهها صدور مجوز ساخت و ساز، نصب دکل مخابراتی و برق در حریم فرودگاهها

بازگشت
عنوان خدمت کلان  عنوان خدمت شناسه خدمت  الگوی خدمت شرح کامل خدمت نوع خدمت نوع مخاطبین ماهیت خدمت سطح خدمت رویداد مرتبط ماهیت الکترونیکی نحوه شروع خدمت مدارک مورد نیاز خدمت آدرس اینترنتی خدمت سامانه مرتبط با خدمت  سنجه  نام قانون نوع قانون شرح مختصر لینک قانون در اینترنت  عنوان فایل  توضیحات  مبلغ پرداختی  شماره حساب  نام صاحب حساب نام بانک  کارمزد دفتر ارائه دهنده  پرداخت الکترونیک  توضیحات  اطلاع رسانی درمرحله درخواست  درمرحله تولید درمرحله ارائه نتیجه نام دستگاه مادر نام سامانه مرتبط خدمت مرتبط فیلدهای ارتباطی مبلغ پرداختی برای استعلام نوع استعلام توضیحات استعلام  زمان تخمینی استعلام دوره زمانی مدت اعتبار دوره زمانی عنوان فرایند شناسه فرایند  فرایند پیش فرض برای نمایش فرایند پیگیری تعداد خدمت گیرندگان  دوره زمانی  متوسط زمان خدمت  دوره زمانی  تعداد تواتر دوره تواتر تعداد مراجعه حضوری  فصل ارائه خدمت شرایط دریافت خدمت  آیکون خدمت  خدمت منجر به صدور مجوزمی شود  خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود  استعلام الکترونیک  زمان اعتبار دوره زمانی اعتبار هزینه تراکنش  نسخه قبلی خدمت  تایید شده توسط سازمان  نمایش در پرتال فسخ خدمت  قابل پیگیری  تایید شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور خدمت ضروری  تگ خدمت  بیانیه 
G to C G to B G to G تولد آموزش سلامت مالیات کسب و کار تامین اجتماعی ثبت مالکیت تاسیسات شهری بیمه ازدواج بازنشستگی مدارک و گواهینامه ها وفات  سایر الکترونیکی فعلا غیر الکترونیکی ذاتا غیر الکترونیکی محرمانه میز  خدمت حضوری رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات  رسانه ارتباطی سطح خدمت  نوع ارائه الکترونیکی توضیحات 
صدور مجوز ساخت و ساز، نصب دکل مخابراتی و برق در حریم فرودگاهها صدور مجوز ساخت و ساز، نصب دکل مخابراتی و برق در حریم فرودگاهها 1352793100 احرازصلاحیت و اعتبارسنجی هر متقاضی اعم از حقیقی یا حقوقی که بخواهد درحریم فرودگاهها و یا سامانه های کمک ناوبری  اقدام به احداث ساختمان ، نصب تاسیسات، دکلهای مخابراتی و به طورکلی مانعی در شعاع 4 کیلومتری از دو سر باندهای پروازی فرودگاهها ایجاد نماید، ملزم میباشد مجوز لازم را از مدیریت (شهری - روستایی) یا سایر سازمانهای مسئول  با استعلام از  مدیریت  نزدیکترین فرودگاه محل اخذ و براساس آن اقدام نماید.  بله بله بله شرکت های هواپیمایی /کلیه سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی/ مردم  تصدی گری ملی         بله                   بله      تقاضای خدمت گیرنده  فرایندهای انجام کار در دستگاهها    بله http://efpl.airport.ir خیر مجوز داکیونت خدمات فرودگاهی و قوانین بین المللی ایکائو Aerodromes انکس 14 قوانین بین المللی    http:/ww/w.icao.int خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر   ملی بله     ملی بله     ملی بله     ملی بله   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر         به ازای هر درخواست سال 1 ماه 1 ماه 0 یکبار برای همیشه     نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بعد ا زاتمام عملیات  بله بعد ا زاتمام عملیات  خیر بعد ا زاتمام عملیات  توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی