هیات مدیره هیات مدیره

حميدرضا سيدي
سرپرست شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران
بیشتر...
حسين اسفندياري
عضو هيات مديره و راهبر عمليات فرودگاهي
بیشتر...
ابراهيم مرادي
عضو هيات مديره و راهبر فرودگاه بين المللي مهرآباد
بیشتر...
هادي يوسف پورآذري
عضو هيات مديره و راهبر معلونت برنامه ريزي، نظارت و امور اقتصادي
بیشتر...
محمد اميراني
عضو هيات مديره و راهبر حوزه معاونت عمليات هوانوردي
بیشتر...