هیات مدیره هیات مدیره

سياوش امير مکري
رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران
بیشتر...
حسين اسفندياري
عضو هيات مديره و راهبر عمليات فرودگاهي
بیشتر...
علي رستمي
عضو هيات مديره و راهبر حوزه معاونت برنامه ريزي، نظارت و امور اقتصادي
بیشتر...
ابراهيم مرادي
عضو هيات مديره و راهبر فرودگاه بين المللي مهرآباد
بیشتر...
محمد اميراني
عضو هيات مديره و راهبر حوزه معاونت عمليات هوانوردي
بیشتر...