هیات مدیره هیات مدیره

رحمت اله مه آبادی
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران
بیشتر...
غلامحسین باقریان
عضو هيأت مديره، معاون عمليات فرودگاهي و راهبر حوزه عمليات فرودگاهي
بیشتر...
حسین اکرمیان
عضو هيأت مديره و راهبر توسعه سيستم ها و کيفيت
بیشتر...
سرکار خانم معصومه ابراهيمي
عضو هيات مديره، مشاورامور بانوان وخانواده و راهبر امور حقوقي شرکت و رئيس کارگروه صيانت از ارزش ها و حجاب و عفاف
بیشتر...
ابراهيم مرادي
عضو هيات مديره و راهبر امور هوانوردي
بیشتر...