منشور اخلاقی روابط عمومی منشور اخلاقی روابط عمومی

- به راستگويي و صداقت در انتشار اخبار و اطلاعات متعهديم.

- به برقراري جريان آزاد اطلاعات در عين رعايت رازداري حرفهاي متعهديم.

- به تكريم اصحاب رسانه و افكارعمومي متعهديم.

- به تكريم همكاران در طول مسير شغلي آنها (از آغاز استخدام تا دوران بازنشستگي) متعهديم.

- به حضور مؤثر در ارتباطات سازماني و اعتلاي فرهنگ و افزايش انسجام، تفاهم و مشاركت عمومي در شركت متعهديم.

- به تلاش براي ايجاد فرصتهاي اجتماعي و اقتصادي براي شركت متعهديم.